Jesteś tutaj

Ocena obszarowa jakości wody na terenie Miasta Augustów za 2023 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  W  Augustowie
16-300 Augustów UL. Brzostowskiego 10

Tel./ fax.   87  643 32 80, e-mail: psse.augustow@sanepid.gov.pl

HK.045.11.2023

Augustów, dnia 13 lutego 2023 r.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

NA TERENIE MIASTA AUGUSTÓW ZA 2023 ROK

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, na podstawie:

 • art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  (Dz.U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.)
 • art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.)
 • § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz szacowania ryzyka zdrowotnego na terenie miasta Augustów za 2023 rok.

1. Wykaz producentów:

W 2023 r. mieszkańców miasta Augustów w wodę przeznaczoną do spożycia zaopatrywał wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Augustowie, zarządzany przez Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o. o. w Augustowie oraz wodociąg Pruska Mała, zarządzany przez „OPTIMA” Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 6, 19-400 Olecko. Łącznie wodociąg zaopatrywał 28 601 osób, w tym 27 307 mieszkańców miasta Augustowa oraz 1294 mieszkańców gminy Augustów.

Liczba osób zamieszkałych na terenie m. Augustów – 29 173 (stan na dzień 31.12.2022 r. wg GUS).

Tabela. 1. WODOCIĄGI ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ NA TERENIE MIASTA

Producent wody

Nazwa wodociągu

/zaopatrywane miejscowości

Wielkość produkcji wody [m3/doba]

Sposób uzdatniania/ dezynfekcja

Przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów

Ocena jakości wody na koniec 2023 r.

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. 
ul. Filtrowa 2
16-300 Augustów

wodociąg Augustów: Augustów

 

 

4345,00

napowietrzanie, filtrowanie, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja wg potrzeb

Nie dotyczy

przydatna do spożycia

„OPTIMA” Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 6,
19-400 Olecko

Wodociąg Pruska Mała: Augustów (część)

692,00

odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja wg potrzeb

Nie dotyczy

przydatna do spożycia

2. Jakość wody:

W 2023r. przeprowadzono kontrolę urzędową jakości wody przeznaczanej do spożycia.

Do badań laboratoryjnych pobrano:

WODOCIAG AUGUSTÓW:

w ramach kontroli wewnętrznej: 22 próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym:

 • 19 w zakresie parametrów grupy A,
 • 3 w zakresie parametrów grupy B,

w ramach kontroli urzędowej: 1 próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w zakresie parametrów grupy A

WODOCIĄG PRUSKA MAŁA:

Nie pobierano prób na terenie miasta Augustów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał:

 • 6 pozytywnych ocen jakości wody do spożycia przez ludzi – Wodociąg Augustów;
 • 4 pozytywne oceny jakości wody do spożycia przez ludzi – Wodociąg Pruska Mała.

Oceny zostały wydane na podstawie analiz sprawozdań z badań laboratoryjnych wody, przeprowadzonych w 2023 r. z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zasilających obszar miasta Augustów.

Woda w 2023 r., w w/w wodociągów odpowiadała obowiązującym przepisom. Nie stwierdzono zagrożeń dla zdrowia mieszkańców miasta Augustów.

3. Przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody, działania naprawcze, prowadzone postępowania administracyjne:

W 2023 r. nie stwierdzono pogorszenia jakości wody w wodociągach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Augustów.

4. Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze:

W 2023 r. osoby korzystające z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zlokalizowanego na terenie miasta Augustów nie zgłaszały reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

5. Szacowanie ryzyka zdrowotnego:

W 2023 r. na terenie miasta Augustów woda do spożycia przez ludzi nie była kwestionowana.

Zarządcy wodociągów współpracowali z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, uzgadniając i realizując harmonogram pobierania próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej. Przekazywali sprawozdania z badań laboratoryjnych Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Augustowie.

Konsumenci byli informowani o jakości wody poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej/portalach społecznościowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie oraz stronach internetowych właścicieli/zarządców wodociągów.

Powyższą ocenę obszarową o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Augustów, należy przekazać ludności korzystającej z wody z w/w wodociągu.  

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Augustowie

Agata Augusewicz

 

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon ocena_obszarowa_wody.pdf201.98 KB