Jesteś tutaj

Obrady XXVI sesji Rady Miejskiej w Augustowie

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach XXVI sesji Rady Miejskiej w Augustowie, która odbędzie się 24 września 2020 r. (czwartek) o godz. 12:00.
Sesja odbędzie się w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).
 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
 4. Informacja BIOM Sp. z o.o. o wzroście opłat za odbiór odpadów komunalnych od 1 września 2020 r.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Miasta Augustowa,
  2. rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Miasta Augustowa,
  3. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego "Lipowiec I",
  4. ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Augustowie oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania,
  5. przystąpienia Gminy Miasto Augustów do Porozumienia Terytorialnego "Augustowsko - Biebrzański Park Turystyczny" oraz upoważnienia Burmistrza Augustowa do zawarcia porozumienia,
  6. zmiany uchwały Nr XX/231/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
  7. zmiany uchwały Nr XVII/186/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
  8. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
  9. zmian budżetu miasta na rok 2020,
  10. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2020-2033.
 7. Przyjęcie protokołów z obrad: XXIV sesji Rady Miejskiej z 16.06.2020 r. i XXV sesji Rady Miejskiej z 30.07.2020 r.
 8. Wolne wnioski i omówienie interpelacji i zapytań radnych.
 9. Zamknięcie obrad.                 

Z poważaniem
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Augustowie

(-) Alicja Dobrowolska