Jesteś tutaj

Obrady LVI sesji Rady Miejskiej w Augustowie

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 27 października 2022 r. (czwartek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, odbędą się obrady LVI sesji Rady Miejskiej w Augustowie, z możliwością udziału z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalnie).

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały Nr II/20/18 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zwrotu wydatków za

świadczenia z pomocy społecznej,

b) zmiany uchwały Nr XLII/399/17 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie określenia organizacji

oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych,

c) uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Augustów z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 r.,

d) zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań w ramach

pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu

mieszkania,

e) uchwalenia regulaminu korzystania z parku zdrojowego w Augustowie,

f) zmiany granic i obszaru jednostek pomocniczych Miasta Augustów o nazwach "Osiedle

Uzdrowisko" oraz "Osiedle Wschód",

g) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części

miasta Augustowa dla terenu położonego w rejonie części ulicy Transportowej,

h) zmiany Uchwały Nr LIII/519/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 września 2018 r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli,

i) zmian budżetu miasta na rok 2022,

j) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2036.

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Augustów za rok szkolny

2021/2022.

6. Przyjęcie protokołu z obrad LV sesji Rady Miejskiej z 22.09.2022 r.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

 

 

Z poważaniem

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Augustowie
/ - /
Alicja Dobrowolska