Jesteś tutaj

Mieszkańcy zdecydują o imieniu Domu Seniora

Do Burmistrza i Rady Miejskiej wpłynęła petycja grupy mieszkańców, aby Augustowskiemu Centrum Aktywności Seniorów nadać imię Świętego Jana Pawła II. Jednocześnie sceptyczni wobec propozycji okazali się przedstawiciele augustowskich organizacji senioralnych oraz Rada Seniorów. Burmistrz rozpatrzył negatywnie petycję o nadaniu imienia i zapowiedział, że w tej sprawie zdecydują wszyscy mieszkańcy.

 

Rada nie może nadać imienia

 

Petycja poparta kilkuset podpisami wpłynęła do Rady Miejskiej 6 lipca 2023 roku. Komisja skarg, wniosków i petycji zajęła się nią 8 września. Z uwagi na wątpliwości, czy Centrum Aktywności Seniorów będące w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego może mieć imię nadane przez Radę Miejską, Komisja zwróciła się do Burmistrza o wyjaśnienie tej kwestii poprzez złożenie pytania do odpowiednich instytucji. Burmistrz skierował zapytanie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zostało ono przekazane do rozpatrzenia Wojewodzie Podlaskiemu, który wskazał:

 

Właściwość rady gminy jako organu uchwałodawczego określa art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) dalej „u.s.g.”. Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 13 u.s.g. do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2185), a także wznoszenia pomników. Przepis niniejszy zawiera więc zamknięty katalog obiektów, którym można nadać nazwę (imię) w drodze uchwały rady gminy. Centrum Aktywności Seniorów, znajdujące się w strukturze Urzędu Miejskiego w Augustowie, niewątpliwie nie mieści się w powyższym katalogu.”

 

Dalej wskazano, że kwestie organizacji pracy urzędu i jego jednostek, w tym ich nazewnictwo leży w gestii organu wykonawczego gminy. Komisja Skarg, wniosków i petycji zdecydowała więc na swoim posiedzeniu 28 grudnia 2023 roku o przekazaniu petycji do Burmistrza Augustowa.

 

 

Rada Seniorów przeciwna inicjatywie

 

Stanowisko w sprawie nadania Domowi Seniora imienia zajęła Augustowska Rada Seniorów. Jak czytamy w jej piśmie z 19 maja 2023 roku:

 

„Członkowie Rady uważają, że za wcześnie jest na sugerowanie nadania imienia tej placówce.” oraz dalej:

 

„Na imię zwłaszcza tak ważnej dla całego świata osoby trzeba zasłużyć dobrą, wieloletnią i owocna pracą. Zdanie Rady Seniorów Miasta Augustowa jest następujące – bardzo prosimy, aby Augustowskie Centrum Aktywności Seniorów nie miało żadnego imienia”.

 

Burmistrz rozstrzygnął: zdecydują wszyscy mieszkańcy

 

Burmistrz Augustowa rozpatrzył petycję negatywnie i zapowiedział, że odda w tej sprawie głos wszystkim mieszkańcom.

 

- Wokół sprawy narosło wiele emocji. Mieliśmy wiele głosów za i głosów przeciw. Otrzymałem stanowisko Rady Seniorów przeciwne tej inicjatywie. Uważam, że w tej sprawie powinni móc wypowiedzieć się wszyscy mieszkańcy. Dlatego zorganizuję w tej sprawie głosowaniewyjaśnia Burmistrz Karolczuk

 

Jak czytamy w wydanej decyzji dotyczącej rozpatrzenia petycji:

 

„Uważam, że idea nadania Domowi Seniora imienia Świętego Jana Pawła II nie jest tematem błahym. Wymaga ona rozpatrzenia z poszanowaniem zdania wszystkich mieszkańców. Jako Burmistrz Augustowa mam obowiązek brać pod uwagę głos ich wszystkich. Niestety, obecny czas przedwyborczy oraz zbliżająca się kampania powodują, że wielu kandydatów czuje ogromną pokusę bezwzględnego wykorzystania tego tematu dla swoich partykularnych politycznych interesów. Nie zgadzam się, aby postać Świętego Jana Pawła II stała się narzędziem uprawiania lokalnej polityki. Narzędziem do dzielenia ludzi, zdobywania poklasku i prowadzenia agitacji politycznej. Za niegodziwe będę uważał polityczne wykorzystywanie tego tematu w obecnym czasie.”

 

Burmistrz Karolczuk wskazał w decyzji na znaczenie spokojnego i życzliwego dialogu w rozstrzyganiu spraw ważnych dla lokalnej wspólnoty oraz niechęć do czynienia z tego tematu politycznego.

 

- Głos w tej sprawie należy do mieszkańców i to my wszyscy, wspólnie, w poczuciu wzajemnego szacunku, wypowiemy się na ten temat w ogólnomiejskim głosowaniu. Ja uszanuję głos większości. Nie chcę, aby ktokolwiek robił z tego tematu politykę, więc głosowanie odbędzie się po kwietniowych wyborach - zapowiedział Burmistrz