Jesteś tutaj

Informacja o obradach LXXVII sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Informujemy wszystkich mieszkańców, że 15 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, odbędą się obrady LXXVII sesji Rady Miejskiej w Augustowie. 

 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Augustowa od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 
a) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,
b) przystąpienia Gminy Miasta Augustów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasza Augustowszczyzna”,
c) zmiany uchwały nr LXXVI/671/23 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej,
d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
e) przekazania petycji do rozpatrzenia według właściwości,
f) rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie,
g) uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Augustów w 2024 roku,
h) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa dla terenów położonych przy wyjściu rzeki Netty z jeziora Necko,
i) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym,
j) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych,
k) przyjęcia listy ulic miejskich przeznaczonych do realizacji w Mieście Augustowie.
5. Przyjęcie protokołów z obrad: LXXIV sesji Rady Miejskiej z 30 listopada 2023 r.; LXXV sesji Rady Miejskiej z 5 grudnia 2023 r.; LXXVI sesji Rady Miejskiej z 20 grudnia 2023 r.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.
                                                                                                                                                                                                   Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie 
                                                                                                                                                                                                                                        / - / Alicja Dobrowolska