Jesteś tutaj

Informacja o ewidencji i kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miasto Augustów

Na podstawie ustawy  z dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i porządku  w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzić ewidencję i kontrolować zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Jednocześnie informuje się, iż każda nieruchomość, która nie została podłączona do sieci kanalizacyjnej i na chwilę  obecną  nie  ma  takiej  możliwości,  powinna  być  wyposażona w zbiornik bezodpływowy do gromadzenia nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię  ścieków  (  art.  5  ust.  1  pkt  2  ustawy  o utrzymaniu  czystości  i porządku   w gminach).

 

W związku z powyższym nakłada się obowiązek na mieszkańców Gminy Miasto Augustów o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

 Zgłoszenie należy składać w terminie do dnia 31.05.2023 r. za pośrednictwem:

 

 • poczty na adres: Urząd Miejski w Augustowie, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów,
 • ePUAP na skrytkę Urzędu Miejskiego w Augustowie /UMAug/SkrytkaESP
 • na adres email: urzad.miejski@urzad.augustow.pl
 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Augustowie (pok. 302).

 

Każdy właściciel (współwłaściciel, użytkownik) zbiornika bezodpływowego oraz

 przydomowej oczyszczalni ścieków, powinien posiadać zawartą umowę z przedsiębiorcą uprawnionym do opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz wywozu osadów ściekowych na terenie Gminy Miasto Augustów. Za wykonaną usługę właściciel powinien żądać dowodu uiszczenia  opłaty,  który  należy  zachować  do  kontroli  (zgodnie  z art.  6  ust.  1  ustawy    o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

 

Właściciele nieruchomości wyposażone w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani do ich opróżniania w miarę potrzeb, z częstotliwością zapewniającą niedopuszczanie do ich

 przepełnienia bądź wylewania poza zbiornik, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku, a przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków są zobowiązani do pozbywania się osadów ściekowych w miarę potrzeb, z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie  do

 przepełnienia osadnika, jednak nie rzadziej niż raz na rok.

 

Aktualnie, zezwolenie na prowadzenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Augustów posiadają następujący podmioty:

 

 1. Zakład Usług Asenizacyjnych Stankiewicz Henryk, ul. Łazienna 56, 16-300 Augustów;
 2. WC SERWIS z o.o., ul. Szybowa 20E, 41-808 Zabrze;


 1. mToilet z o.o. ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa;
 2. TOI TOI Polska sp. z o.o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa;
 3. MPO Sp. z o.o., ul.42 Pułku Piechoty 48,15-950 Białystok;
 4. Szambonurek Wywóz Nieczystości Płynnych, Robert Kotowski, ul. Wilcza 22 D, 16- 300 Augustów;
 5. NEPTUN Andrei Shotsik, ul. Wojska Polskiego 3 /4, 16-300 Augustów;
 6. MILATRANS.pl Lucyna Borowska, ul. Serwisowa 1, 16-070 Łyski.

 

Osoby    które    nie    mają    jeszcze    podpisanych    umów   na    opróżnianie    zbiorników

 bezodpływowych   bądź   wywozu   osadów   ściekowych   z   przydomowych oczyszczalni

 ścieków, powinny uczynić to niezwłocznie.

 

Jednocześnie informuję, że na terenie Gminy Miasto Augustów rozpocznie się cykl kontrolny w tym przedmiocie. Kontrola będzie polegać na wezwaniu właściciela

 nieruchomości do Urzędu Miejskiego w Augustowie celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków.

 

Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenie kontroli podlega karze grzywny.

 

 

Z up. BURMISTRZA

Zastępca Burmistrza

/-/

Sławomir Sieczkowski

 

PLIKI