Jesteś tutaj

Informacja dotycząca przetargu na dzierżawę gruntu przy ul. Zarzecze

Burmistrz Miasta Augustowa uprzejmie informuje, że w projektach umów na dzierżawę gruntu nad jeziorem Necko, przy ul. Zarzecze wprowadza się następujące zmiany (dotyczy pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu, który odbędzie się w dniu16.05.2016 r. godz. 9 00 w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60):

1) w par. 3 dodaje się ust. 3 o treści:

3. W dniu 20 sierpnia 2016 r. (sobota) Dzierżawca nie może świadczyć usług gastronomicznych, usług handlowych, a także innych usług oraz nie może prowadzić sprzedaży jakiegokolwiek asortymentu, zaś prowadzone stoisko musi być zamknięte.

2) w par. 5 dodaje się ust. 5 i 6 o treści:

5. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w par. 3 ust. 3 lub par. 3 ust. 1 pkt 7. Wydzierżawiający ma prawo żądania zapłaty kary umownej w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

6. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej do wysokości faktycznie poniesionej szkody, w tym szkody poniesionej przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Augustów, w szczególności Augustowskie Placówki Kultury.”

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie miejskim w Augustowie, ul.3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 6423 4223.

LINKI