Jesteś tutaj

Informacja dla hodowców świń w zakresie hodowli i przemieszczania świń

INFORMACJA

hodowcom świń o zasadach obowiązujących w zakresie hodowli   i przemieszczania świń.

 

 

 

1. Dokonywać w biurach powiatowych ARiMR rejestracji wszystkich stad, w których   

    utrzymywane są świnie – dotyczy to również stad z jednym zwierzęciem.

 

2. Zgłaszać w biurach powiatowych ARiMR wszystkie zmiany pogłowia świń w  

    stadach (kupna, sprzedaże, upadki, urodzenia).

 

3. Nie nabywać świń o niewiadomym pochodzeniu oraz statusie epizootycznym, w  

    szczególności z niepewnego źródła (tzw. handlarze).

 

4. Do gospodarstw wprowadzać wyłącznie świnie oznakowane i zaopatrzone w 

    świadectwa zdrowia, wystawione przez lekarza weterynarii.

 

5. Bezzwłocznie informować najbliższą lecznicę weterynaryjną o upadkach                  

    i zachorowaniach świń.

 

6. Na terenie gospodarstw bezwzględnie wdrożyć i przestrzegać zasad bioasekuracji  

    (zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia      

    6 maja 2015r. W sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem

    afrykańskiego pomoru  świń (Dz. U. Z 2015r. Poz. 711), a w szczególności:

 

a) utrzymywać świnie w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z osobami  

    postronnymi oraz innymi zwierzętami (koty, psy, zwierzęta wolnożyjące);

 

b)  karmić świnie paszą zabezpieczoną  przed dostępem zwierząt wolno żyjących;

 

c)  zwracać uwagę na bezpieczny sposób przechowywania słomy na ściółkę;

 

d)  wyłożyć maty dezynfekcyjne odpowiednio przed:

- wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w    

   których utrzymywane są świnie;

- stale utrzymywać wyłożone maty w stanie zapewniającym skuteczność działania  

   środka dezynfekcyjnego.

 

e) do obsługi świń używać obuwia i odzieży przeznaczonych wyłącznie do tego celu.

 

Afrykański pomór świń (ASF) jest chorobą stanowiącą ogromne zagrożenie dla gospodarki kraju. Straty związane z wystąpieniem choroby wynikają z załamania produkcji zwierząt, ich upadku, zakazu handlu towarami z terenów dotkniętych chorobą oraz zakazu eksportu towarów pochodzących od świń i dzików z terenów wystąpienia choroby lub z całego terytorium kraju jej wystąpienia.

 

 

 

 

 

Obszar ochronny

 

Zasady przemieszczania świń z gospodarstw położonych na obszarze ochronnym (obszar wymieniony w części I załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE) – obszar „żółty” ( wszystkie gminy powiatu augustowskiego i miasto Augustów).

 

W granicach obszaru ochronnego:

 

- nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem, zostały zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii;

 

- zostały zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii, na podstawie w/w wyników badania.

 

Poza obszar ochronny (do obszaru objętego ograniczeniami, zagrożenia oraz na pozostałe terytorium RP):

 

- nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem, zostały zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii, na podstawie w/w wyników badania.

 

Nie przestrzeganie zasad hodowli i przemieszczania świń skutkować będzie wdrożeniem postępowań karnych i administracyjnych.