Jesteś tutaj

Gminny Program Rewitalizacji

W środę, 2 marca 2016 r. Rada Miejska w Augustowie podjęła uchwałę nr XX/171/16 o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Jest to kolejny etap prac nad Programem. W ubiegłym roku została przygotowana „Diagnoza obszarów zdegradowanych na terenie miasta Augustowa”. Na tej podstawie wyznaczono 4 jednostki zdegradowane przeznaczone do rewitalizacji Kaczy Dołek, Centrum I, Koszary, Lipowiec. Dokładne granice jednostek można sprawdzić w uchwale nr XX/170/16 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, do której złącznikiem jest  mapa.

Gminny Program Rewitalizacji to wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów o dużym natężeniu niekorzystnych zjawisk ze stanu kryzysowego. Jego celem jest przede wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców.

Program zostanie opracowany do połowy kwietnia i poddany konsultacjom społecznym oraz przesłany do zaopiniowania przez instytucje do tego uprawnione.

 

Burmistrz Miasta Augustowa

Wojciech Walulik