Jesteś tutaj

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej przy ul. Zygmuntowskiej, oznaczonej nr geodez. 2547, obręb 2

BURMISTRZ

MIASTA AUGUSTOWA

ogłasza

pierwszy przetarg ustny ograniczony

 

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości,

położonej w Augustowie, obręb 2
przy ul. Zygmuntowskiej

oznaczonej nr geodez. 2547 o pow. 176 m2
objętej księgą wieczystą Nr SU1A/00018271/5

Cena wywoławcza 42 000,00 zł + 23% VAT

Wadium 7 000,00 zł.

 

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych numerami geodezyjnymi 2546 i 2550.

Nieruchomość ze względu na niewielką powierzchnię oraz związane z tym ograniczone możliwości zagospodarowania nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej, dlatego też uzasadnione jest wspólne zagospodarowanie z jedną z działek przyległych.

Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, bliźniaczą lub szeregową z przeznaczeniem uzupełniającym pod funkcję usługową nieuciążliwą.

Nieruchomość nie jest położona na terenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Nieruchomość nie jest indywidualnie wpisana do rejestru zabytków, nie jest ujęta w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Nieruchomość położona jest na obszarze zespołu Kanału Augustowskiego wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach z dnia 09.02.1979 r., znak: KL. WKZ- 534/5/d/79. Znajduje się również na obszarze układu urbanistycznego miasta Augustowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach z dnia 13 listopada 1980 r., znak KL.WKZ/534/96/d/80.

W razie wystąpienia w granicach nieruchomości sieci infrastruktury technicznej, które kolidować będą z inwestycją, nabywca dokona ich przełożenia na koszt własny, w porozumieniu z właścicielem sieci.

W przypadku wystąpienia w obrębie zbywanej nieruchomości przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych, elementów nieczynnych sieci infrastruktury technicznej itp. ewentualne ich usunięcie nabywca wykona na koszt własny i we własnym zakresie.

Ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo

w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344).

Przetarg odbędzie się dnia 12 lipca 2023 r. o godz. 9oo 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad – pokój 411, 3 piętro. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.

Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 30 czerwca 2023 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.

 

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć do Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. Młyńska 35, pok. 101 (Biuro Obsługi Klienta), w terminie do
3 lipca 2023 r. do godz. 12:00 (liczy się data i godzina wpływu do tut Urzędu)
następujące dokumenty:

  • pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu (załącznik nr 1)

Niezłożenie ww. dokumentów w wyznaczonym terminie skutkować będzie brakiem zakwalifikowania do przetargu. Brak wpłaty wadium w wyznaczonym terminie skutkować będzie brakiem zakwalifikowania do przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do okazania komisji przetargowej dowodu tożsamości.

Dodatkowo:

  • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do wzięcia udziału w przetargu konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, wraz z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego zawierające zgodę na nabycie nieruchomości, ewentualnie pisemną zgodę z podpisem notarialnie poświadczonym). Małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej małżeńskiej powinien przedłożyć dokument potwierdzający zniesienie wspólności ustawowej małżeńskiej. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi lub radcy prawnemu wystarczającym będzie pełnomocnictwo udzielone w zwykłej formie pisemnej. Wyżej wymienione dokumenty należy przedłożyć do Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. Młyńska 35, pok. Nr 101 (Biuro Obsługi Klienta) w terminie do 3 lipca 2023 r.
  • w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia: wypisu z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej (w tym umowę spółki cywilnej) oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących te podmioty o ile umocowanie nie wynika z właściwej ewidencji (np. KRS). W przypadku pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi lub radcy prawnemu wystarczającym będzie pełnomocnictwo udzielone w zwykłej formie pisemnej. Wyżej wymienione dokumenty należy przedłożyć do Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. Młyńska 35, pok. Nr 101 (Biuro Obsługi Klienta) w terminie do 3 lipca 2023 r.
  • osoby przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego (ewentualnie: pisemną zgodę z podpisem notarialnie poświadczonym), zawierające zgodę na nabycie nieruchomości. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi lub radcy prawnemu wystarczającym będzie pełnomocnictwo udzielone w zwykłej formie pisemnej. Wyżej wymienione dokumenty należy przedłożyć do Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. Młyńska 35, pok. Nr 101 (Biuro Obsługi Klienta) w terminie do 3 lipca 2023 r.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak
nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia
 lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. Młyńskiej 35 oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej:  bip.um.augustow.pl

Burmistrz Miasta Augustowa może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie,
ul. Młyńska 35, pokój Nr 304, tel. 87 643 42 23.

 

Burmistrz Miasta Augustowa

 

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon ogloszednie_o_przetargu.pdf134.64 KB
PDF icon zalacznik_nr_1.pdf141.6 KB