Jesteś tutaj

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Augustowie, obręb 3, przy ul. Wojska Polskiego 1 (działka nr 5030)

 BURMISTRZ

MIASTA AUGUSTOWA

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości,

położonej w Augustowie, obręb 3
przy ul. Wojska Polskiego 1,

oznaczonej nr geodez. 5030 o pow. 552 m2
objętej księgą wieczystą Nr SU1A/00014785/3.

Cena wywoławcza 2 500 000,00 zł.

Wadium 400 000,00 zł. 

 

Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod śródmiejską zabudowę mieszkaniowo - usługową.

Budynek położony przy ul. Wojska Polskiego 1 nie jest wpisany do rejestru zabytków a ujęty jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków, (karta ewidencyjna nr. inw. 46).

Nieruchomość nie jest indywidualnie wpisana do rejestru zabytków, nie jest ujęta w wojewódzkiej ewidencji zabytków, jest położona na obszarze zespołu Kanału Augustowskiego wpisanego do rejestru zabytków decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach z dnia 09.02.1979 r., znak: KL. WKZ- 534/5/d/79. Znajduje się również na obszarze układu urbanistycznego miasta Augustowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach z dnia 13 listopada 1980 r., znak  KI.WKZ/534/96/d/80.

Na nieruchomości posadowiony jest budynek o charakterze mieszkalno-usługowym, wzniesiony w zabudowie pierzejowej.

Obecnie nieużytkowany – w złym stanie technicznym.

Pod adresem Wojska Polskiego 1/4 zameldowana jest osoba fizyczna, wobec której  toczy się postępowanie administracyjne dotyczące wymeldowania.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań innych niż te, które wynikają ww. postępowania administracyjnego.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Augustowie, 26 listopada 2018r., wydał decyzję nakazującą Gminie Miasto Augustów opróżnić część budynku administracji publicznej z częścią mieszkalną.

Budynek usytuowany jest bezpośrednio przy granicy z działkami sąsiednimi, stanowiącymi skrzyżowanie dróg powiatowych: ulicy Wojska Polskiego z ulicą Księdza Skorupki.

Schody wejściowe do budynku, od strony ulicy Wojska Polskiego, przekraczają granice działki numer 5030 i znajdują się w pasie drogowym ulicy powiatowej. Przebudowa, remont lub ich rozbiórka będzie wymagała uzyskania odpowiednich zgód lub pozwoleń zarządcy drogi, które nabywca będzie zobowiązany pozyskać na własny koszt i we własnym zakresie, bez prawa roszczeń w stosunku do sprzedającego.

Od strony podwórza, do budynku dobudowany został podjazd dla osób niepełnosprawnych wraz ze schodami a także wejście do piwnicy. Obiekty te znajdują się w granicach działki sąsiedniej, oznaczonej numerem geodezyjnym 3500/14 będącej własnością Gminy Miasto Augustów, stanowiącej terenem placu publicznego. Przebudowa, remont lub ich rozbiórka będzie wymagała uzyskania odpowiednich zgód lub pozwoleń właściciela gruntu, które nabywca będzie zobowiązany pozyskać na własny koszt i we własnym zakresie, bez prawa roszczeń w stosunku do sprzedającego.

Na piętrze budynku zlokalizowane są trzy balkony wychodzące poza granicę działki oznaczonej numerem geodezyjnym 5030 - balkon w elewacji nad pasem drogowym ulicy Ks. Skorupki i ul. Wojska Polskiego oraz balkon w elewacji ściętego naroża budynku skierowany w stronę Rynku Zygmunta Augusta.

Zgodnie z Uchwałą Nr XX/170/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 marca 2016r., zmienionej Uchwałą Nr XXI/181/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 marca 2016r., oraz Uchwałą Nr XLV/433/18 Rady Miejskiej w Augustowie z 21 lutego 2018r., nieruchomość położona jest na terenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

W razie wystąpienia w granicach nieruchomości sieci infrastruktury technicznej, które kolidować będą z inwestycją, nabywca dokona ich przełożenia na koszt własny, w porozumieniu z właścicielem sieci.

W przypadku wystąpienia w obrębie zbywanej nieruchomości przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych, elementów nieczynnych sieci infrastruktury technicznej itp. ewentualne ich usunięcie nabywca wykona na koszt własny i we własnym zakresie.

Ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo

w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344).

Przetarg odbędzie się dnia 11 maja 2023 r. o godz. 9oo 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad – pokój 411, 3 piętro. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.

Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 27 kwietnia 2023 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do okazania komisji przetargowej dowodu tożsamości.

Dodatkowo:

  • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do wzięcia udziału w przetargu konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, wraz z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego zawierające zgodę na nabycie nieruchomości, ewentualnie pisemną zgodę z podpisem notarialnie poświadczonym). Małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej małżeńskiej powinien przedłożyć dokument potwierdzający zniesienie wspólności ustawowej małżeńskiej. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi lub radcy prawnemu wystarczającym będzie pełnomocnictwo udzielone w zwykłej formie pisemnej. Wyżej wymienione dokumenty należy przedłożyć do Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. Młyńska 35, pok. Nr 101 (Biuro Obsługi Klienta) w terminie do                    08 maja 2023 r.
  • w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia: wypisu z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej (w tym umowę spółki cywilnej) oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących te podmioty o ile umocowanie nie wynika z właściwej ewidencji (np. KRS). W przypadku pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi lub radcy prawnemu wystarczającym będzie pełnomocnictwo udzielone w zwykłej formie pisemnej. Wyżej wymienione dokumenty należy przedłożyć do Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. Młyńska 35, pok. Nr 101 (Biuro Obsługi Klienta) w terminie do 08 maja 2023 r.
  • osoby przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego (ewentualnie: pisemną zgodę z podpisem notarialnie poświadczonym), zawierające zgodę na nabycie nieruchomości. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi lub radcy prawnemu wystarczającym będzie pełnomocnictwo udzielone w zwykłej formie pisemnej. Wyżej wymienione dokumenty należy przedłożyć do Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. Młyńska 35, pok. Nr 101 (Biuro Obsługi Klienta) w terminie do    08 maja 2023 r.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. Młyńskiej 35 oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej:  bip.um.augustow.pl

Burmistrz Miasta Augustowa może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, pokój Nr 304, tel. 87 643 42 23.

Burmistrz Miasta Augustowa

 

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon ogloszenie_o_przetargu_5030.pdf136.86 KB