Jesteś tutaj

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Augustowie, przy ul. Świerkowej (działka nr 5016)

 BURMISTRZ

MIASTA AUGUSTOWA

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości położonej  w Augustowie,
przy ul. Świerkowej,

oznaczonej Nr geodez. 5016 o pow. 614 m kw,
objętej księgą wieczystą Nr SU1A/00028121/2.

Cena wywoławcza  120 966, 00 zł + 23% VAT. 

Wadium 24 000,00 zł.
Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Nieruchomość położna jest na terenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Nieruchomość nie jest indywidualnie wpisana do rejestru zabytków natomiast znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych woj. suwalskiego pod Nr 5, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach  z dnia 09.02.1979 r. znak: KL. WKZ 534/ d /5/ 79 jako Zespół Kanału Augustowskiego.

Na działce znajdują się pozostałości po zniszczonym ogrodzeniu z prefabrykowanych elementów betonowych, studnie kanalizacyjne, nieczynny wodociąg, liczne drzewa i krzewy.

W razie wystąpienia w granicach nieruchomości sieci infrastruktury technicznej, które kolidować będą z inwestycją, nabywca dokona ich przełożenia na koszt własny, w porozumieniu z właścicielem sieci.

W przypadku wystąpienia w obrębie zbywanej nieruchomości przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych, elementów nieczynnych sieci infrastruktury technicznej itp. ewentualne ich usunięcie nabywca wykona na koszt własny i we własnym zakresie.

Ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
 

Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania.  Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt  1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn.zm.).

Przetarg odbędzie się  21 grudnia 2021 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad, pokój Nr 411, 3 piętro. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.
Wadium należy wnieść  w pieniądzu  w terminie do  14 grudnia 2021 r.  na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do okazania komisji przetargowej dowodu tożsamości.

Dodatkowo:

- w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do wzięcia udziału w przetargu  konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, wraz z  pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego zawierające zgodę na nabycie nieruchomości, ewentualnie pisemną zgodę z podpisem notarialnie poświadczonym). Małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej małżeńskiej powinien przedłożyć dokument potwierdzający zniesienie wspólności ustawowej małżeńskiej. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi lub radcy prawnemu wystarczającym będzie pełnomocnictwo udzielone w zwykłej formie pisemnej. Wyżej wymienione dokumenty należy przedłożyć do Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. Młyńska 35, pok. Nr 101 (Biuro Obsługi Klienta) w terminie do 16 grudnia 2021 r.

- w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia : wypisu z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej ( w tym umowę spółki cywilnej) oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących te podmioty o ile umocowanie nie wynika z właściwej ewidencji (np. KRS). W przypadku pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi lub radcy prawnemu wystarczającym będzie pełnomocnictwo udzielone w zwykłej formie pisemnej. Wyżej wymienione dokumenty należy przedłożyć do Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. Młyńska 35, pok. Nr 101 (Biuro Obsługi Klienta) w terminie do 16 grudnia 2021 r.

- osoby przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego (ewentualnie: pisemną zgodę z podpisem notarialnie poświadczonym), zawierające zgodę na nabycie nieruchomości. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi lub radcy prawnemu wystarczającym będzie pełnomocnictwo udzielone w zwykłej formie pisemnej. Wyżej wymienione dokumenty należy przedłożyć do Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. Młyńska 35, pok. Nr 101 (Biuro Obsługi Klienta) w terminie do 16 grudnia 2021 r.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione  przez uczestnika przetargu, który  przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

W przypadku podjęcia przez Burmistrza Miasta Augustowa decyzji o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, informacja o tym zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie na co najmniej 7 dni przed terminem przetargu, ze wskazaniem w jaki sposób uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

W związku z powyższym osoby, które mają zamiar wziąć udział w przetargu proszone są o śledzenie bieżących informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. Młyńska 35 oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej:   bip.um.augustow.pl.

Burmistrz Miasta Augustowa może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje udzielane są w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, pokój Nr 304, tel. 87 643 42 23, 87 643 80 60, 532 401 967.

                                                  

Burmistrz Miasta Augustowa

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon przetarg_5016_-_pierwszy.pdf119.99 KB