Jesteś tutaj

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Augustowie, przy ul. Śródmieście 29, oznaczonej Nr geodez. 849

B U R M I S T R Z

M I A S T A     A U G U S T O W A

o  g  ł  a  s  z  a

pierwszy  przetarg ustny nieograniczony

na  sprzedaż   zabudowanej  nieruchomości,

położonej w Augustowie, obręb 3,

przy ul. Śródmieście 29,

oznaczonej Nr geodez. 849 o  pow. 0,6909 ha,

objętej księgą wieczystą Nr SU1A/00013521/8.

Cena wywoławcza  3 500 000,00 zł . 

Wadium 700 000,00 zł.

Nieruchomość jest zabudowana budynkiem usługowym: użyteczności publicznej – budynek po byłym przedszkolu.

Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego nie został sporządzony  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Augustów, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXV/324/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 maja 2017 r. nieruchomość położona jest w strefie mieszkaniowej – Prądzyńskiego oznaczonej symbolem „M7”, na obszarze MW –teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Nieruchomość nie jest  indywidualnie wpisana do rejestru zabytków natomiast  znajduje się na obszarze   wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych woj. suwalskiego pod Nr 5, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach  z dnia 09.02.1979 r. znak: Kl. WKZ 534/5/d/79 jako Zespół Kanału Augustowskiego.

Nieruchomość w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest jako inne tereny zabudowane (Bi).

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań

W razie wystąpienia w granicach nieruchomości sieci, które kolidować będą z inwestycją, nabywca dokona ich przełożenia na koszt własny we własnym zakresie, w porozumieniu z właścicielem sieci.

W przypadku wystąpienia w obrębie zbywanej nieruchomości przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych, ewentualne ich usunięcie nabywca wykona na koszt własny i we własnym zakresie.

Przetarg odbędzie się 06.10.2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy 3   Maja 60. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.

Wadium należy wnieść  w pieniądzu  w terminie do  28.09.2020 r.  na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do okazania komisji przetargowej dowodu tożsamości.

W przydatku gdy do przetargu przystępuje pełnomocnik należy w terminie do 30.09.2020 r. przedłożyć do tut. Urzędu stosowne pełnomocnictwo.

W odniesieniu do podmiotów gospodarczych uczestnicy przetargu zobowiązani są w terminie do 30.09.2020 r.  przedłożyć do tut. Urzędu: wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej (w tym umowę spółki cywilnej) oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących te podmioty o ile umocowanie nie wynika z właściwej ewidencji (np. KRS,).

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt  1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.  poz. 65 ze zm.).

Wadium zwraca  się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione  przez uczestnika przetargu, który  przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości  a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. 3 Maja 60 oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej:   bip.um.augustow.pl.

Burmistrz Miasta Augustowa może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje udzielane są w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul.3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.

 

 

Burmistrz Miasta Augustowa

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon przetarg_ogrodowa.pdf115.09 KB