Jesteś tutaj

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Augustowie, przy ul. Usługowej, oznaczonej Nr geodez. 717/9

B U R M I S T R Z

M I A S T A     A U G U S T O W A

o  g  ł  a  s  z  a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Augustowie,
przy ul. Usługowej, obręb 1,

oznaczonej Nr geodez. 717/9 o pow. 3,9551 ha,
objętej księgą wieczystą Nr SU1A/00033000/6.

Cena wywoławcza 2 783 995, 00 zł + 23% VAT.  

Wadium  450 000,00 zł.

Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny usług- obiekty handlowe o powierzchni sprzedażowej poniżej 2000 m2. Na terenie działki przyjęto orientacyjnie lokalizację stacji transformatorowych. Docelowo lokalizacja i typ stacji wyniknie z potrzeb odbiorców.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

W razie wystąpienia w granicach nieruchomości sieci, które kolidować będą z inwestycją, nabywca dokona ich przełożenia na koszt własny, w porozumieniu z właścicielem sieci.

Uzyskanie warunków przyłączenia i przyłączenie nieruchomości do sieci elektroenergetycznej ( w tym koszt przyłączenia) leży po stronie nabywcy.

Przetarg odbędzie się dnia 29 września 2020r. o godz. 9oo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy 3 Maja 60. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.

Wadium należy wnieść  w pieniądzu w terminie do 22 września 2020r.  na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek .

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do okazania komisji przetargowej dowodu tożsamości.

W przypadku gdy do przetargu przystępuje pełnomocnik należy w terminie do 23 września  2020r. przedłożyć do tut. Urzędu pełnomocnictwo.

W odniesieniu do podmiotów gospodarczych uczestnicy przetargu zobowiązani są w terminie do 23 września 2020 r.  przedłożyć do tut. Urzędu: wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej ( w tym umowę spółki cywilnej) oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących te podmioty o ile umocowanie nie wynika z właściwej ewidencji (np. KRS).

 

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt  1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.  poz. 65 z późn.zm.) .

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione  przez uczestnika przetargu, który  przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. 3 Maja 60 oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl

Burmistrz Miasta Augustowa może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie,
ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23

 

Burmistrz Miasta Augustowa

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon przetarg_717-9_-pierwszy.pdf113.46 KB