Jesteś tutaj

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości na okres od 15.04.2024 r. do 15.09.2024 r. położonych przy Rynku Zygmunta Augusta

BURMISTRZ

MIASTA AUGUSTOWA

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości na okres od 15.04.2024 r. do 15.09.2024 r. 

 

1) stanowisko Nr 1 o pow. 100, 00 m kw stanowiące część działki Nr 3196/3 położonej
w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta, celem świadczenia usług gastronomicznych
z możliwością sprzedaży piwa oraz napojów alkoholowych (po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń).

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr SU1A/00022462/2

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za cały okres dzierżawy wynosi

10 000,00 zł + 23% VAT

Wadium 2 000,00 zł

 

2) stanowisko Nr 2  o pow. 100,00 m kw stanowiące część działki Nr 3196/3 położonej
w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta, celem świadczenia usług gastronomicznych
z możliwością sprzedaży piwa oraz napojów alkoholowych (po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń).

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr SU1A/00022462/2

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za cały okres  dzierżawy wynosi

10 000, 00 zł + 23% VAT

Wadium 1 500,00 zł

 

Nieruchomości są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.

Nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

 

Przetarg odbędzie się 28 marca 2024 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad – pokój nr 411, 3 piętro.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.

Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 20 marca 2024 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do okazania komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego.

Do przetargu nie będą dopuszczone osoby mające zaległe zobowiązania finansowe (na dzień wpłacenia wadium) wobec Gminy Miasta Augustów.

Dzierżawca zobowiązany będzie do  zagospodarowania nieruchomości zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

Uczestnik przetargu będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że zapoznał się
z warunkami przetargu, przepisami prawa miejscowego, z przedmiotem przetargu oraz projektem umowy i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wylicytowany czynsz dzierżawny będzie należało wpłacić przed podpisaniem umowy.

Burmistrz Miasta Augustowa może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Augustowie przy  ul. Młyńskiej 35 oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 (w tym projekt umowy), pokój Nr 303, tel. 87 643 42 23. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zapoznać się z projektem umowy.           

 

Burmistrz Miasta Augustowa