Jesteś tutaj

BURMISTRZ MIASTA AUGUSTOWA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości na okres 10 lat

BURMISTRZ MIASTA AUGUSTOWA
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości na okres 10 lat

I i II piętro budynku byłego Gimnazjum oraz pomieszczeń położonych na parterze budynku to jest:
•    sali gimnastycznej
•    małej sali gimnastycznej
•    szatni
•    korytarza przy sali gimnastycznej
•    przebieralni przy sali gimnastycznej
•    pryszniców przy sali gimnastycznej
•    magazynu z piłkami
•    pokoju nauczycieli w-f
o powierzchni użytkowej 1096,92 m² stanowiące część działki zlokalizowanego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie na działce o nr ewidencyjnym 2389/4 wraz z boiskami sportowymi i terenem działki 2389/4 celem prowadzenia placówki oświatowej.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SU1A/00030048/3.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego w stosunku  miesięcznym wynosi 8 700,00 zł netto. Wadium 1 700,00 zł.
Postąpienie w licytacji nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej netto, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się dnia 06.12.2021 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul. Młyńskiej 35 – sala narad III piętro. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 01.12.2021 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy.
W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie.
W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czynszu dzierżawnego stosownie o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług ogłoszonych przez GUS pod koniec każdego roku, bez stosowania formy aneksu.
Dzierżawca wyłoniony w przetargu zobowiązany będzie ponadto do ponoszenie innych opłat związanych z  eksploatacją przedmiotu dzierżawy, w szczególności kosztów: energii elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków, centralnego ogrzewania, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych należności wynikających z dzierżawy lokalu i terenu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego ,a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego.
Osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy, zostanie zawiadomiona w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. W przypadku niestawienia się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Burmistrz Miasta Augustowa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Do przetargu nie będą dopuszczone osoby bądź podmioty mające zaległości finansowe, na dzień wpłacania wadium, wobec Gminy Miasta Augustów.
Dzierżawca zobowiązany będzie do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z postanowieniami umowy.
Burmistrz Miasta Augustowa może odwołać przetarg z ważnych powodów.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. Młyńska 35 oraz opublikowane na stronie internetowej urzędu: urzad.augustow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl.
Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i projektem umowy dzierżawy
w lokalu Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, pokój Nr 301, tel. 87 643 86 22. Dokumenty będą udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl.
Szczegółowe informacje udzielane są w lokalu Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 pokój Nr 301, tel. 87 643 86 22.

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Sławomir Sieczkowski

 

PLIKI

ZałącznikRozmiar
Microsoft Office document icon zalacznik_nr_1.doc39 KB
PDF icon zalacznik_do_przetargu.pdf858.89 KB
Plik umowa_dzierzawy.docx24.23 KB