Jesteś tutaj

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dierżawę na okres 10 lat nieruchomości połozonych przy ulicy Zarzecze.

BURMISTRZ

MIASTA AUGUSTOWA

ogłasza

pierwszy  przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości na okres 10 lat:

1) Stanowisko Nr 5 o pow.  90, 00  m kw stanowiące  część działki Nr 10/4 położonej  w Augustowie przy ul. Zarzecze, celem świadczenia  usług gastronomicznych z możliwością sprzedaży piwa oraz napojów alkoholowych ( po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń).

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Kw  Nr SU1A/00013318/2.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym wynosi  18 000, 00 zł + 23%VAT.

Wadium 3 400, 00 zł.

2) Stanowisko Nr 8  o pow. 71, 00 m kw stanowiące część działki Nr 10/4 położonej w Augustowie przy ul. Zarzecze, celem świadczenia  usług gastronomicznych z możliwością sprzedaży piwa oraz napojów alkoholowych ( po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń).

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Kw  Nr SU1A/00013318/2.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym wynosi   18 000, 00 zł + 23%VAT.

Wadium 3 100, 00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 19 lutego 2021 r. o godz.9oo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul. 3 Maja 60. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.

Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 12 lutego 2021 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440 .

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty.

Nieruchomości są wolne od obciążeń nie są przedmiotem zobowiązań.

Nieruchomość położona jest na obszarze Kanału  Augustowskiego  wpisanego do rejestru zabytków decyzja WKZ z dnia 09.02.1979 r.,  znak: KI. WKZ 534/5/d/79 pod nr rej. 5.

Nieruchomość położona jest w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego.

Osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy, zostanie zawiadomiona w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Do przetargu nie będą dopuszczone osoby mające zaległe zobowiązania finansowe, na dzień wpłacenia wadium, wobec Gminy Miasta Augustów.

Dzierżawca zobowiązany będzie do  zagospodarowania nieruchomości zgodnie z dokumentacją przedstawioną przez Urząd Miejski w Augustowie.

Burmistrz Miasta Augustowa może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Augustowie ul.3 Maja 60 oraz opublikowane na stronie internetowej urzędu: urzad.augustow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl

Szczegółowe informacje udzielane są w lokalu Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60 (w tym projekt zagospodarowania nieruchomości  oraz projekt umowy), pokój Nr 4, tel. 87 6434223. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zapoznać się z projektem gospodarowania nieruchomości oraz  projektem umowy (w tym o prawach i obowiązkach stron).

                                                                                                                                            
Burmistrz Miasta Augustowa