Jesteś tutaj

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza listę kandydatów zgłoszonych do Rady Seniorów Miasta Augustowa II Kadencji na lata 2019-2023

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza listę kandydatów zgłoszonych do Rady Seniorów Miasta Augustowa II Kadencji na lata 2019-2023:

 

1. Bożenna Mikucka – zgłoszona przez Augustowski Klub ,,Amazonki”

Kandydatka jest aktywnym członkiem klubu ,,Amazonki” i chce działać na rzecz ludzi potrzebujących.

 

2. Barbara Kaplukiewicz – zgłoszona przez grupę 15 mieszkańców

Kandydatka udziela się społecznie m.in. poprzez działalność w Polskim Związku Emerytów
i Rencistów. Członek Rady Seniorów Miasta Augustowa I kadencji.

 

3. Leopold Zbigniew Ulikowski – zgłoszony przez Związek Sybiraków Oddział w Augustowie

Kandydat jest skarbnikiem Związku Sybiraków Oddział w Augustowie. Uczestniczy we wszystkich uroczystościach patriotycznych i służy pomocą seniorom. Członek Rady Seniorów Miasta Augustowa I kadencji.

 

4. Czesław Bobran – zgłoszony przez Augustowskie Stowarzyszenie Seniorów 55+

Kandydat jest wieloletnim i aktywnym członkiem Stowarzyszenia. Chętnie angażuje się we wszelkie działania na rzecz osób starszych.

 

5. Marianna Zambrzycka – zgłoszona przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
w Augustowie

Kandydatka jest członkiem Augustowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

 

6. Zofia Grajewska - zgłoszona przez grupę 15 mieszkańców

Kandydatka jest osobą chętną do wszelkich działań na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, potrzebujących wsparcia. Członek Rady Seniorów Miasta Augustowa I kadencji.

 

7. Helena Jolanta Sołtys – zgłoszona przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Augustowie

Kandydatka jest Przewodniczącą Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Augustowie, Przewodniczącą Rady Seniorów Miasta Augustowa I Kadencji, prowadzi kronikę w parafii Jana Chrzciciela w Augustowie, skarbnik ,,Civitas Christiana” w Augustowie. Aktywnie uczestniczy w akcjach społecznych.

 

8. Halina Toczyłowska – zgłoszona przez grupę 15 mieszkańców

Kandydatka jest członkiem Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Augustowie, liderem muzycznego Zespołu Senior. Realizowała projekty - moda pokoleniom ,,UTW dla społeczności”.

 

9. Teresa Zofia Milanowska - zgłoszona przez grupę 15 mieszkańców

Kandydatka jest skarbnikiem Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Augustowie oraz społecznikiem – udział w ankietowaniu pasażerów miejskiej komunikacji, udział w inicjatywach na rzecz seniorów.

 

Wskazani kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Rady Seniorów Miasta Augustowa oraz oświadczyli, że korzystają z pełni praw publicznych, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Ponadto zgodnie z § 3 pkt 9 Statutu Rady Seniorów Miasta Augustowa (stanowiącego załącznik do Uchwały nr XIV/112/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 września 2015 r.) wyborów nie przeprowadza się, jeżeli zostało zgłoszonych 9 kandydatów. Osoby te zostają członkami Rady Seniorów z upływem dnia, na który wyznaczono zebranie wyborcze, tj. 29 października 2019 r.