Jesteś tutaj

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Augustowie

Kandydaci aplikujący na stanowisko głównego księgowego powinni posiadać obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wymagane wykształcenie:

  • ukończone jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3 – letniej praktyki w księgowości, lub
  • ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadania 6 – letniej praktyki w księgowości, lub
  • wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, lub
  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany na podstawie odrębnych przepisów.

Osoba pełniąca obowiązki na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z przepisami dotyczącymi zasad budżetu, przestrzeganie dyscypliny finansowo – budżetowej, realizację zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami czy kontrolą obsługi szkoły z zakresu płac, ZUS, US, GUS.

Pełna treść ogłoszeń do pobrania na http://bip.zss2.augustow.eu/ i poniżej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone w terminie do dnia 20.09.2019 pod adresem: Szkoła Podstawowa Nr 4 w Augustowie, ul. M. Konopnickiej 5, 16-300 Augustów w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2019 r.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze można się zapoznać w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Augustowie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 87 643 22 29.