Jesteś tutaj

Rekrutacja do oddziału specjalnego w Przedszkolu nr 6 w Augustowie

Przedszkole nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie przy ul. Mickiewicza 2b prowadzi rekrutację do oddziału specjalnego. Dzieci od 3 roku życia z orzeczeniem Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego zamieszkałe na terenie Miasta Augustów przyjmowane będą w zależności od dostępności wolnych miejsc.

Pierwszym krokiem w staraniu się o przyjęcie dziecka do oddziału specjalnego jest uzyskanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na posiadaną przez dziecko diagnozę ze wskazaniem kształcenia w oddziale specjalnym:

- grupa przedszkolna dla dzieci z różnym stopniem niepełnosprawności -  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z zaleceniem edukacji w oddziale specjalnym,

- grupa przedszkolna dla dzieci z autyzmem -  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm lub inne zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) z zaleceniem edukacji w oddziale specjalnym,

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego można uzyskać  w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Augustowie.

Po uzyskaniu stosownego orzeczenia należy skontaktować się z przedszkolem celem dokładnego zapoznania się z ofertą edukacyjną placówki. Następnie należy wypełnić „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” i złożyć ją w gabinecie dyrektora przedszkola.

Komisja rekrutacyjna zbiera się w momencie kandydowania dziecka do przedszkola i decyduje o jego ewentualnym przyjęciu. Szczególnym okresem zgłaszania dzieci do przedszkola jest czas rekrutacji określany corocznie przez Gminę Miasto Augustów.

OFERTA EDUKACYJNA:

W programie zajęć oprócz podstawy programowej znajdują się indywidualne i grupowe zajęcia specjalistyczne:

- logopedyczne,

- rewalidacyjne,

 - integracja sensoryczna,

 - komunikacja alternatywna,

- muzykoterapia,

- terapia psychologiczna,

 - terapia pedagogiczna,

- terapia taktylna,

- wyżywienie – 3 posiłki dostosowane do diet dzieci,

Zajęcia przedszkolne realizowane są w oparciu o indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, dostosowany do możliwości i potrzeb każdego dziecka.

Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.00 do 17.00. Godziny pobytu dziecka w oddziale specjalnym będą dostosowane do potrzeb rodziców.  Rodzice zobowiązani są do ponoszenia kosztów wyżywienia w wysokości określonej przez dyrektora placówki.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 87 643 30 94 lub bezpośrednio w siedzibie Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowi.