Jesteś tutaj

,,Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa” – podpisywanie umów z mieszkańcami

Urząd Miejski w Augustowie zaprasza mieszkańców do podpisywania umów o dofinansowanie do wymiany pieców w zakresie projektu pt. ,,Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Umowy zostaną podpisane tylko z tymi mieszkańcami, którzy we wrześniu ubiegłego roku złożyli deklarację i zostali zakwalifikowani do udziału w wyżej wymienionym projekcie.

Do podpisania umowy niezbędne będą:

- dowód osobisty osoby/osób podpisujących umowę,

- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w której będzie montowany piec (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej lub inny dokument potwierdzający własność).

Umowa musi być podpisana przez wszystkich współwłaścicieli legitymujących się tytułem prawnym do danej nieruchomości. W przypadku braku możliwości podpisania umowy przez któregoś ze współwłaścicieli (np. ze względu na chorobę, wyjazd) wymagane jest dostarczenie pełnomocnictwa.

Wzór umowy i pełnomocnictwa dostępny jest także w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Augustowie przy ul. 3 Maja 60.

Podpisywanie umów rozpocznie się w czwartek, 28.06.2018 r. od godz. 7.30 w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60, w pokoju nr 1. W celu ustalenia terminu podpisania umowy prosimy o kontakt pod nr tel. 87 643 80 61 lub 532 364 013.

Projekt ,,Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa” polega na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. likwidacji indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, zastąpienie ich źródłami o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła, z wyłączeniem montażu pieców węglowych. Wartość projektu 3 496 032,57 zł, kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych 2 126 148,47 zł.