Jesteś tutaj

Przedszkole nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie wchodzące w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Augustowie


Dyrektor: 
Andrzej Kaszkiel
Adres: 
ul. Mickiewicza 2b, 16-300 Augustów
Liczba oddziałów: 
7
Kontakt: 
87 643 30 94 - Sekretariat
przedszkole@przedszkole.home.pl

Oferta edukacyjna Przedszkola nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie

01.09.2020 r. przedszkole zostało włączone do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Augustowie.
 
Przedszkole nr 6 stara się zapewnić wychowankom jak najlepsze warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi, zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz budowaniu systemu wartości i prawidłowych postaw moralno-społecznych. W codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej Przedszkole dba o:
 • rozwijanie dziecięcej kreatywności w działaniu i myśleniu,
 • różnorodną aktywność twórczą dziecka,
 • zgodne współdziałanie w zespole dziecięcym,
 • możliwość samorealizacji i osiągania sukcesu przez dziecko,
 • interesujące zabawy i zajęcia prowadzone przez nauczycieli i instruktorów zajęć dodatkowych.
 

Przedszkole oferuje:

 • różnego rodzaju imprezy i zabawy integracyjne na terenie placówki (Andrzejki, Mikołajki, spotkania wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Walentynki, uroczyste powitanie wiosny, Dzień Mamy, Dzień Dziecka itp.),
 • integracyjne festyny i pikniki rodzinne na terenie przedszkola,
 • atrakcyjne wycieczki, 
 • przedstawienia teatralne i koncerty muzyczne dla dzieci,
 • udział w różnorodnych konkursach i przeglądach (muzycznych, plastycznych, teatralnych itp.) organizowanych przez placówkę, inne przedszkola oraz instytucje poza przedszkolne,
 • zajęcia otwarte dla rodziców,
 • spotkania adaptacyjne dla dzieci 3 - letnich i ich rodziców,
 • zajęcia dodatkowe: rytmika, język angielski, język niemiecki, zajęcia muzyczno - taneczne,
 • zajęcia specjalistyczne: integracja sensoryczna, rewalidacja,
 • opiekę logopedyczną,
 • systematyczną współpracę z Miejska Biblioteką Publiczną w Augustowie,
 • warszaty biblioteczne.
 
Programy realizowane w Przedszkolu nr 6 w Augustowie w roku szkolnym 2016/2017
 
Przedszkole pracuje w oparciu o następujące programy:
 • „Nasze przedszkole” – program wspomagający rozwój aktywności dzieci (Wydawnictwo "MAC").
 • „Od zabawy do nauki” – program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki.
 • Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim.
 • „Szkoła za rok” – program wychowania przedszkolnego – roczne przygotowanie do szkoły.
 • „Od przedszkola do pierwszaka” – program wychowania przedszkolnego.
 • "Od zabawy do nauki” – program wychowania przedszkolnego.

Wykorzystywane są także elementy "Dziecięcej matematyki" prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej. W przedszkolu realizowany jest programy profilaktyczne „Mówię nie wszystkiemu co złe”, „ Bezpieczny przedszkolak”.

 
W codziennej pracy z nauczycielki Przedszkola organizują proces wychowawczo-dydaktyczny i opiekuńczy dziecka, zaspakajają jego potrzeby i zapewniają mu dobrą zabawę integrując różnorodne, sprawdzone w pedagogice przedszkolnej metody:
 • czynne (metoda samodzielnych doświadczeń, metoda kierowana własną działalnością dziecka, metoda zadań stawianych dziecku, metoda ćwiczeń),
 • słowne (rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia i instrukcje, sposoby społecznego porozumiewania się, metody żywego słowa),
 • percepcyjne (obserwacja, pokaz, osobisty przykład nauczyciela, udostępnianie sztuki).
 • zabawy badawcze, doświadczenia, ukierunkowane i zaplanowane obserwacje przyrodnicze, wycieczki rozbudzają ciekawość poznawczą i inspirują dzieci do działania.
 
Aktywność i twórcze myślenie inicjują nowoczesne metody aktywizujące i twórczego myślenia:
 • metody gimnastyki twórczej: Rudolfa Labana, Carla Orfa, Weroniki Sherborne (Metoda Ruchu Rozwijającego).
 • metody stymulujące postawy i myślenie twórcze: drama, metoda Pedagogiki Zabawy (zabawy ruchowe i tańce integracyjne), muzykoterapia, bajkoterapia.
 • metody wspomagające przygotowanie do nauki w szkole: Metoda Dobrego Startu (M. Bogdanowicz), System Edukacji przez Ruch Doroty Dziamskiej,
 • metoda Ireny Majchrzak, H. Tymichovej, Integracja sensoryczna, matematyka wg E. Gruszczyk - Kolczyńskiej.

Wizja Przedszkola nr 6:

W atmosferze bezpieczeństwa i radości, stwarzamy dzieciom możliwości samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestnictwa w ciekawych zajęciach z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik oraz innowacyjnych rozwiązań aktywizujących zmysły. Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględniamy w swoich działaniach potrzeby środowiska. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.  Wszyscy przestrzegamy praw dziecka, dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 

Przedszkolaki z Przedszkola nr 6 wychowywane są, aby były:

 • zdrowe i szczęśliwe,
 • bezpieczne, wrażliwe i kochające,
 • myślące i twórcze,
 • otwarte i pewne siebie,
 • preferujące prawdę i dobro.
 

LINKI