Jesteś tutaj

Przedszkole nr 4 w Augustowie


Dyrektor: 
Ewa Matuk
Adres: 
ul. Kilińskiego 10a, 16-300 Augustów
Liczba oddziałów: 
5
Kontakt: 
87 643 25 82 - Sekretariat
p4a@op.pl

Przedszkole Nr 4 w Augustowie jest przedszkolem publicznym. Jest zlokalizowane w Augustowie przy ul. Kilińskiego 10a. Przedszkole istnieje od 1966r. Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Augustów. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Placówka położona jest w centrum miasta, przy ulicach o słabym natężeniu ruchu. Otoczona jest dużym, ładnym i zadbanym ogrodem przedszkolnym. Budynek przedszkola jest dwukondygnacyjny. Na parterze znajdują się: kuchnia, szatnia, dwie sale dydaktyczne z łazienkami, pomieszczenia administracyjne i sanitarne. Na pierwszym piętrze są trzy sale zajęć z łazienkami, sala gimnastyczna, pokój nauczycielski, pokój logopedy.

Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo- dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego, dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje. W przedszkolu organizowanych jest dużo ciekawych imprez okolicznościowych, zajęć otwartych rodzicom. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00- 17.00. W tym czasie odbywają się zajęcia zaplanowane, inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza realizowana jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy. Dzieci objęte są opieką logopedyczną -zajęcia prowadzi nauczyciel logopedii. Na życzenie rodziców organizowane są zajęcia z religii.

Przedszkole zapewnia dzieciom właściwe warunki wypoczynku, zdrowia i bezpieczeństwa. Pracę dziećmi nauczyciel planuje cyklicznie opracowując miesięczne plany pracy. Zaplanowaną tematykę realizuje w dowolnym czasie w ciągu miesiąca w trakcie zajęć z całą grupą lub w małych zespołach powstających spontanicznie z inicjatywy dzieci lub w zespołach dobieranych przez nauczyciela zgodnie z założonym celem działania, a także w trybie zajęć indywidualnych. Plan pracy ma charakter otwarty, uwzględniający propozycje dzieci. W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferuje
się otwarty styl i aktywne metody. Tworzone są sytuacje edukacyjne, które dodatnio korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają ich potencjał twórczy. W godzinach rannych lub popołudniowych najczęściej odbywają się zabawy indywidualne lub zespołowe o charakterze organizacyjnym, integracyjnym oraz zajęcia indywidualne z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych: wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia z dzieckiem zdolnym. Prowadzą je nauczycielki poszczególnych grup w zależności od potrzeb wychowanków. Czas pobytu dziecka w przedszkolu wypełniają swobodne zabawy inicjowane przez wychowanków. Dzieci przebywają w 5 grupach całodziennych, korzystając z wyżywienia.

W każdej grupie, pracują dwie nauczycielki, woźna oddziałowa. Dzieci 3- letnie mają dodatkowo pomoc nauczycielki.

Kadra pedagogiczna posiada wymagane kwalifikacje zawodowe: wszystkie nauczycielki posiadają wykształcenie wyższe, w zakresie wychowania przedszkolnego. Cała kadra pedagogiczna dba o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dziećmi poprzez udział w wewnątrz przedszkolnym doskonaleniu nauczycieli oraz poprzez korzystanie z ofert ośrodków doskonalenia zawodowego.

Personel administracyjny zajmuje się sprawami finansowymi przedszkola (płace, zakupy, koszty utrzymania placówki, planowanie budżetu) oraz planowaniem jadłospisów i zaopatrywaniem w środki żywności, chemiczne, pomoce dydaktyczne itp. Personel obsługowy dba o ład i porządek w przedszkolu i wokół przedszkola, przygotowuje i wydaje posiłki, bierze udział w opiece nad dziećmi przebywającymi w naszej placówce. Dyrektor przedszkola kieruje pracą całego zespołu pracowników, sprawuje nadzór pedagogiczny.

GALERIA

LINKI