Jesteś tutaj

Poświadczenie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób, które zakończyły prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011 r.)

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Wydrukuj i wypełnij wniosek.
 2. Dokonaj opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia (nie dotyczy podmiotów zwolnionych na podstawie załącznika do Ustawy skarbowej).
 3. Wniosek wraz z dowodem opłaty skarbowej należy złożyć lub przesłać do  Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o wydanie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Augustowa.
 2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:

 • 17 zł za wydanie zaświadczenia.

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00);
 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa;
 • przelewem na nr konta 77 1240 5211 1111 0000 4929 4220 Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33. 

Zwolnione z opłaty skarbowej są:

 1. jednostki budżetowe,
 2. jednostki samorządu terytorialnego,
 3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru:

Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. K. Brzostowskiego 2 (budynek Straży Pożarnej pokój nr 103).

Termin odpowiedzi:

Do 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Augustowa w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia odmawiającego wydania zaświadczenia.

Uwagi:

 1. W zaświadczeniu potwierdza się dane z wpisów, które nie zostały przekazane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), to jest dane:
 • o przedsiębiorcach, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r.,
 • o przedsiębiorcach, w zakresie informacji historycznych o wpisie w czasie, gdy organem ewidencyjnym był Burmistrz Miasta Augustowa (do dnia przekazania wpisu do CEIDG – tj. do 24 listopada 2011 r.).
 1. Jednostka odpowiedzialna - Burmistrz Miasta Augustowa.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).
 3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829).
 4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 225, poz. 1636, z 2008 r. Nr 141, poz. 888, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2011 r. Nr 131, poz. 764).
 5. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., Nr 18 poz. 97, z 2011 r. Nr 131, poz. 764).

Wymagane załączniki:

Wzór formularza wniosku o wydanie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej

Sprawę prowadzi:

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych,  pokój nr 103.

Beata Kapla
Tel.: 87 643 80 57
Email: Beata.Kapla@urzad.augustow.pl

Anna Sołtys
Tel.: 87 643 80 57
Emaii: Anna.Soltys@urzad.augustow.pl