Jesteś tutaj

Projekty w trakcie realizacji

  • ,,Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 2 w Augustowie”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-065/18 ze środków na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”.

Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości oferty edukacyjnej w Przedszkolu nr 2 w Augustowie. Do głównych zadań należy rozszerzenie oferty przedszkolnej o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne przedszkolaków, dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, indywidualne zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK, organizacja wyjazdów edukacyjnych dla dzieci oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycielek.

Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 30.09.2021 r.

Ogółem wydatki na realizację projektu: 198 756,57 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi: 188 321,85 zł.

 

 

  • ,,Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów"

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Nr RPPD.05.04.01-IZ.00-20-001/18 na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.05.04.01-20-0025/18 zawartej dnia 31 maja 2019 r.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie niskiej emisji oraz poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Miasta Augustów poprzez modernizację oświetlenia ulicznego. Inwestycja obejmuje: modernizację wyeksploatowanych lamp sodowych na nowoczesne oprawy ze źródłami typu LED z indywidualnym systemem sterowania mocą opraw i monitoringiem działania opraw, modernizację układów pomiarowo-sterowniczych z zainstalowaniem indywidualnego systemu sterowania oprawami, instalację OZE, zainstalowanie i uruchomienie systemu sterowania pozwalającego na indywidualne sterowanie mocą i czasem świecenia każdej oprawy zainstalowanej na terenie miasta, instalację systemu monitoringu jakości powietrza.

Okres realizacji planowanych działań: 06.06.2019 - 30.09.2020.

Ogółem wydatki na realizację zadania: 5 040 210,50 zł, z czego kwota dofinansowania: 3 658 720,07 zł.

 

 

  • ,,Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie"

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Nr RPPD.08.06.00-20-0241/18 ze środków na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-0241/18-00 zawartej dnia 28 marca 2019 r.

Projekt zakłada zrewitalizowanie działki na terenie Lipowca poprzez stworzenie Parku Herberta. W tym celu zaplanowano następujące prace: wykonanie nawierzchni na ścieżkach parkowych, nawierzchni terenu miejsca spotkań i miejsca na rowery, oświetlenia parkowego z 12 lampami, Rowerowego Placu Zabaw PUMPTRACK, placu zabaw do gry w bule, Aktywnej Ścieżki Zdrowia oraz rozmieszczenie elementów małej architektury, montaż monitoringu wizyjnego, uporządkowanie zieleni.

Wykonanie prac przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz zmniejszenia skali negatywnych zjawisk społecznych zdiagnozowanych na terenie Lipowca.

Zagospodarowanie przestrzeni wpłynie na zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta oraz obszaru zdegradowanego. Poprawa estetyki zwiększy także stopień integracji mieszkańców z miejscem zamieszkania.

Okres realizacji planowanych działań: 15.04.2019 - 23.12.2019.

Ogółem wydatki na realizację zadania: 744 781,57 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi: 436 478,22 zł.

 

 

  • ,,Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie"

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Nr WND-RPPD.05.03.01-20-0108/16 w ramach umowy nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0108/16-00 zawartej dnia 04.10.2017 r.

Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym miasta Augustów poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynku użyteczności publicznej, która umożliwi jego adaptację na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie. Powyższy cel zostanie zrealizowany poprzez realizację celów bezpośrednich: poprawę stanu technicznego, warunków użytkowania, obniżenie kosztów funkcjonowania budynku użyteczności publicznej, efektywne wykorzystanie energii cieplnej, zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, spadek emisji CO2, odzysk energii/ciepła z usuwanego powietrza z wykorzystaniem systemu rekuperacji; wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Augustowa.

Osiągnięcie celu nadrzędnego będzie możliwe poprzez zrealizowanie działań zaplanowanych w ramach projektu: wymianę okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian zewnętrznych, stropów poddasza, podłogi na gruncie, modernizację systemu CO, systemu CWU, systemu wentylacji z rekuperacją, systemu oświetlenia wbudowanego oraz zastosowanie OZE – instalacji fotowoltaicznej.

Ogółem wydatki na realizację zadania: 3 519 225,93 zł, z czego kwota dofinansowania: 2 154 653,00 zł.

 

 

  • „Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.03.01.01-20-0261/17 zawartej dnia 29 sierpnia 2018 r.

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Przedszkolach Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 w Augustowie oraz zniwelowanie dysproporcji i barier w dostępie do edukacji przedszkolnej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Głównymi zadaniami podejmowanymi w projekcie są: dostosowanie istniejących pomieszczeń i przestrzeni w Przedszkolach Nr 1 i Nr 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami; organizowanie dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w Przedszkolach Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w zakresie stwierdzonych deficytów; doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w Przedszkolach Nr 1 i Nr 2 oraz wsparcie rodziców; pomoc w kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci ze wszystkich przedszkoli kompetencji kluczowych oraz właściwych umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Ogółem wydatki na realizację projektu: 393 106,36 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi: 334 106,36 zł.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie:

Przedszkola nr 1 w Augustowie: http://tinyurl.com/yxdtm9k4;

Przedszkola nr 2 w Augustowie: http://tinyurl.com/y5jn4sxz;

Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Augustowie: http://tinyurl.com/y2d8hq9m;

Przedszkola nr 4 w Augustowie: http://tinyurl.com/y2pba5yb.

Poniżej wykaz dokumentów dot. rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie ,,Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie".