Jesteś tutaj

Projekty w trakcie realizacji

  • ,,Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie"

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Nr RPPD.08.06.00-20-0241/18 ze środków na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-0241/18-00 zawartej dnia 28 marca 2019 r.

Projekt zakłada zrewitalizowanie działki na terenie Lipowca poprzez stworzenie Parku Herberta. W tym celu zaplanowano następujące prace: wykonanie nawierzchni na ścieżkach parkowych, nawierzchni terenu miejsca spotkań i miejsca na rowery, oświetlenia parkowego z 12 lampami, Rowerowego Placu Zabaw PUMPTRACK, placu zabaw do gry w bule, Aktywnej Ścieżki Zdrowia oraz rozmieszczenie elementów małej architektury, montaż monitoringu wizyjnego, uporządkowanie zieleni.

Wykonanie prac przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz zmniejszenia skali negatywnych zjawisk społecznych zdiagnozowanych na terenie Lipowca.

Zagospodarowanie przestrzeni wpłynie na zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta oraz obszaru zdegradowanego. Poprawa estetyki zwiększy także stopień integracji mieszkańców z miejscem zamieszkania.

Okres realizacji planowanych działań: 15.04.2019 - 23.12.2019.

Ogółem wydatki na realizację zadania: 527 969,98 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi: 436 478,22 zł.

 

 

  • ,,Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie"

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Nr WND-RPPD.05.03.01-20-0108/16 w ramach umowy nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0108/16-00 zawartej dnia 04.10.2017 r.

Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym miasta Augustów poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynku użyteczności publicznej, która umożliwi jego adaptację na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie. Powyższy cel zostanie zrealizowany poprzez realizację celów bezpośrednich: poprawę stanu technicznego, warunków użytkowania, obniżenie kosztów funkcjonowania budynku użyteczności publicznej, efektywne wykorzystanie energii cieplnej, zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, spadek emisji CO2, odzysk energii/ciepła z usuwanego powietrza z wykorzystaniem systemu rekuperacji; wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Augustowa.

Osiągnięcie celu nadrzędnego będzie możliwe poprzez zrealizowanie działań zaplanowanych w ramach projektu: wymianę okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian zewnętrznych, stropów poddasza, podłogi na gruncie, modernizację systemu CO, systemu CWU, systemu wentylacji z rekuperacją, systemu oświetlenia wbudowanego oraz zastosowanie OZE – instalacji fotowoltaicznej.

Ogółem wydatki na realizację zadania: 3 677 993,72 zł, z czego kwota dofinansowania: 2 178 222,79 zł.

 

 

  • „Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Przedszkolach Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 w Augustowie oraz zniwelowanie dysproporcji i barier w dostępie do edukacji przedszkolnej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Głównymi zadaniami podejmowanymi w projekcie są: dostosowanie istniejących pomieszczeń i przestrzeni w Przedszkolach Nr 1 i Nr 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami; organizowanie dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w Przedszkolach Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w zakresie stwierdzonych deficytów; doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w Przedszkolach Nr 1 i Nr 2 oraz wsparcie rodziców; pomoc w kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci ze wszystkich przedszkoli kompetencji kluczowych oraz właściwych umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Ogółem wydatki na realizację projektu: 393 106,36 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi: 334 106,36 zł.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie:

Przedszkola nr 1 w Augustowie: http://tinyurl.com/yxdtm9k4;

Przedszkola nr 2 w Augustowie: http://tinyurl.com/y5jn4sxz;

Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Augustowie: http://tinyurl.com/y2d8hq9m;

Przedszkola nr 4 w Augustowie: http://tinyurl.com/y2pba5yb.

Poniżej wykaz dokumentów dot. rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie ,,Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie".

 

 

  • ,,Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa"

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Nr RPPD.05.01.00-20-0264/17.

Projekt polega na budowie infrastruktury, która wykorzystywana będzie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu Miasta Augustów. Realizacja projektu pozwoli m.in. na: ograniczenie wykorzystania pierwotnej energii przez obiekty mieszkalne; ograniczenie rocznego zużycia energii pierwotnej przez budynki mieszkalne poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii; podniesienie komfortu użytkowania budynków mieszkalnych na terenie Miasta oraz życia mieszkańców regionu.

Ogółem wydatki na realizację zadania: 2 095 050,00 zł, z czego kwota dofinansowania: 1 250 275,00 zł.

 

 

  • ,,Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Nr WND-RPPD.05.04.01-20-0017/17.

Projekt polega na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. likwidacji indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich źródłami o wyższej sprawności z wyłączeniem montażu pieców węglowych na terenie Miasta Augustów oraz budowie systemu pomiaru zanieczyszczeń i alarmowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń.

Ogółem wydatki na realizację zadania: 2 600 239,52 zł, z czego kwota dofinansowania: 1 588 151,26 zł.

 

Znalezione obrazy dla zapytania ministerstwo sportu i turystyki

  • ,,Budowa Ośrodka Sportów Wodnych – Bazy Kajakarzy w Augustowie"

Projekt jest realizowany w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2017 w ramach umowy nr 2017/0371/0382/SubA/DIS/S zawartej dnia 15.11.2017 r.

W dniu 10.01.2018 r. została podpisana Umowa Nr 35/WI/2017 z Wykonawcą robót budowlanych, natomiast na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru Umowa Nr 3/WI/2018 została podpisana 24.01.2018 r. Umowy dotyczące zadania inwestycyjnego ,,Budowa ośrodka sportów wodnych – bazy kajakarzy oraz zagospodarowanie terenu Gimnazjum Nr 1 i Błoni nad rzeką Nettą w Augustowie” zostały zawarte w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 589804-N-2017 (roboty budowlane) i pod nr 597025-N-2017 (Nadzór inwestorski).

W ramach zadania inwestycyjnego planowana jest budowa obiektu specjalistycznego, spełniającego standardy międzynarodowe. Zadanie inwestycyjne będzie polegać na modernizacji przystani kajakowej, a w szczególności: 1. Budowa budynku głównego z pomieszczeniami. 2. Plac manewrowy w sąsiedztwie magazynu. 3. Dojazd do projektowanego Ośrodka Sportów Wodnych – budynku Bazy Kajakarzy wraz dodatkowym parkingiem. 4. Zakup niezbędnego wyposażenia sportowego.

Ogółem wydatki na realizację zadania:  5 395 024,29 zł z czego kwota dofinansowania: 1 300 000,00 zł.

 

 

  • ,,Trampolinka”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Nr WND-RPPD.03.01.01-20-0276/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy nr UDA-RPPD.03.01.01-20-0276/18-00 zawartej dnia 04.09.2018 r.

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Przedszkolu nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie poprzez zniwelowanie występujących dysproporcji oraz barier w dostępie do edukacji przedszkolnej.

Ogółem wydatki na realizację projektu: 320 943,00 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi: 272 801,50 zł.

 

 

  • „Edukompetentni”

Projekt realizowany w Zespole Szkół Samorządowych im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie w okresie 01.08.2017 r. – 30.06.2019 r.

Działania w projekcie: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, korekcyjno-kompensacyjne, pomoc stypendialna dla uczniów uzdolnionych, zajęcia laboratoryjne, warsztaty, wycieczki, doradztwo zawodowe, zajęcia z przedsiębiorczości, zakup wyposażenia do pracowni i pomocy dydaktycznych, szkolenia, warsztaty i kursy dla nauczycieli.
 
Ogółem wydatki na realizację projektu: 761 329,06 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi: 721 029,06 zł.
 
 
 

  • ,,Słoneczna Szósteczka”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Nr WND-RPPD.03.01.01-20-0134/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy nr UDA-RPPD.03.01.01-20-0134/16-00 zawartej dnia 07.02.2018 r.

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Przedszkolu nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie w zakresie kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych potrzebnych na rynku pracy oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycielek w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w/w kompetencji.

Ogółem wydatki na realizację projektu: 145 698,37 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi: 119 986,87 zł.