Jesteś tutaj

Dodatek węglowy

  1. CZYM JEST DODATEK WĘGLOWY

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3.000,00 zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest paliwem stałym.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.

Art. 2 ust. 1 ustawy o dodatku węglowym dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy (należy rozumieć, że dotyczy to budynków nowo wybudowanych, oddanych do użytku).

Art. 27g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 438 z późn. zm.) właściciel lub zarządca budynku lub lokalu składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c, zwaną dalej „deklaracją”, w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

  1. ADRES ZAMIESZKANIA/GOSPODARSTWO DOMOWE

Art. 2 ust. 3a ustawy o dodatku węglowym ( Dz. U. z 2022r., poz. 1692 z późn. zm.) - w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Art. 2 ust. 3b ustawy o dodatku węglowym ( Dz. U. z 2022r., poz. 1692 z późn. zm.) w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

3. Art. 24 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.)

1. Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3) kocioł olejowy – zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

5. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

UWAGA! Trwają prace nad projektem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, w którym uregulowane są przepisy dotyczące zamieszkiwania więcej niż jednego gospodarstwa domowego pod jednym adresem.

4. CZYM JEST DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIANIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA (zwany dalej „dodatkiem dla gospodarstw domowych”)?

Dodatek jest wsparciem finansowym w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego wypłacanego dla gospodarstw domowych, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG albo olejem opałowym.

UWAGA! Wsparcie w ramach ww. "dodatków” nie dotyczy osób korzystających z ciepła systemowego lub których kocioł/piec gazowy jest podłączony do sieci gazowej.

Komu przysługuje dodatek dla gospodarstw domowych?

Dodatek przyznawany będzie jednorazowo na główne źródło ciepła w gospodarstwie domowym i wynosi odpowiednio:

3.000,00 zł  – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, na pelet drzewny albo inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

1.000,00 zł – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilane drewnem kawałkowym;

500,00 zł  – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

2.000,00 zł – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł olejowy.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku dla gospodarstw domowych jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie ww. głównego źródła ciepła gospodarstwa domowego do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

5. Czy dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe od przedsiębiorcy, któremu przysługiwała za to rekompensata?

Nie. Jeżeli paliwo stałe zostało zakupione przez gospodarstwo domowe od tego przedsiębiorcy po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę, żadna z osób z tego gospodarstwa domowego nie jest uprawniona do złożenia wniosku o wypłatę dodatku.

6. Dodatek do niektórych źródeł ciepła a dodatek węglowy

Gospodarstwa domowe objęte dodatkiem węglowym nie będą uprawnione do skorzystania z dodatku do niektórych źródeł ciepła. Jeśli więc w czasie obowiązywania przepisów użytkownik zmienił źródło ciepła z kotła węglowego np. na kocioł zasilany peletem ale zdążył skorzystać z dodatku węglowego, to dodatek do peletu nie będzie już możliwy.

UWAGA! Wnioskujący o wypłatę dodatku oświadcza pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń jakie jest jego główne źródło ogrzewania.

7. Czy określono kryterium dochodowe dla wypłacania dodatku dla gospodarstw domowych?

Nie. Dodatek będzie przyznawany bez względu na dochód gospodarstwa domowego lub jego członków.

8. Czy można złożyć wniosek o dodatek dla gospodarstwa domowego na kilka źródeł ciepła?

Nie. Gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego, głównego źródła ciepła.

9. Czy dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje właścicielowi mieszkania czy osobie, która faktycznie mieszka w danym lokalu?

Dodatek przysługuje osobom zamieszkującym i gospodarującym w danym gospodarstwie domowym. Właściciel lokalu, który ma inne miejsce zamieszkania, nie jest uprawniony do złożenia wniosku o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych w związku z lokalem, w którym nie zamieszkuje.

10. Czy wsparcie będzie dostępne dla wspólnot mieszkaniowych i mieszkańców domów wielorodzinnych, kamienic czy bloków?

Dodatkiem dla gospodarstw domowych zostają objęte indywidualne domy, jak i mieszkania w budynkach wielolokalowych, które mają wspólną kotłownię. Uwzględnione zostaną również tak zwane lokalne sieci ciepłownicze tj. sieci dostarczające ciepło do budynków z lokalnych źródeł ciepła (zasilane peletem, drewnem kawałkowym, LPG, olejem opałowym): kotłowni lub węzła cieplnego, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku lub ciepłowni osiedlowej lub grupowego wymiennika ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczającego ciepło do budynków – w rozumieniu art. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przez lokalną sieć ciepłowniczą nie należy rozumieć miejskiej sieci ciepłowniczej. Kotłownia nie może być też zasilana gazem z sieci gazowej.

Każde gospodarstwo domowe w budynku wielorodzinnym zasilanym ze wspólnej kotłowni powinno indywidualnie wystąpić o dodatek.

UWAGA! W przypadku gdy ogrzewanie budynku realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła  do wniosku należy załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Weryfikacja danych zawartych we wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

11. Dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, wójt, burmistrz albo prezydent miasta bierze pod uwagę w szczególności:

1) informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549 i 1768);

2) informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie:

a) świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa odpowiednio w art. 2 i art. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 i 1265),

b) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577),

c) dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, 202 i 1692),

d) dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021 oraz z 2022 r. poz. 1561);

3) dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców, o których mowa odpowiednio w art. 6 ust. 1 i art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191).

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego,  odnośnie samotnego zamieszkiwania w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych oraz wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych.

12. Weryfikacja wpisu/zgłoszenia do CEEB oraz prawdziwości danych dotyczących źródeł ogrzewania

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta posiada prawo do weryfikacji informacji dotyczących źródła ogrzewania wnioskodawcy w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W przypadku weryfikacji wniosku o wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych takie prawo posiadają również upoważniony zastępca, pracownik urzędu gminy albo kierownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych – dyrektor centrum usług społecznych, lub kierownik innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inna osoba na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, dyrektora centrum usług społecznych lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych.

Pamiętaj! Deklarację CEEB dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

13. Dodatek jest przyznawany na to główne źródło ciepła, które w przypadku:

gospodarstw domowych – zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB do 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – gdy źródło zostało wpisane lub zgłoszone po raz pierwszy do CEEB, o których mowa w art. 27g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zgodnie z art. 27g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków - właściciel lub zarządca budynku lub lokalu składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c, zwaną dalej „deklaracją”, w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

W zakresie prawdziwości danych zawartych we wniosku, w tym m.in. adresu miejsca zamieszkania, danych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, używanie przez gospodarstwo domowe jednego z wymienionych we wniosku i ustawie źródeł ogrzewania jako głównego źródła ogrzewania, zasilanie tego źródła ogrzewania (np. peletem, drewnem kawałkowym, LPG czy olejem opałowym) należy mieć na uwadze, że oświadczenia wnioskodawcy zawarte we wniosku składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Jednocześnie należy pamiętać, że organ w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do informacji zawartych we wniosku może wezwać wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień.

14. Wpis/zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków a własność źródła ogrzewania

W zakresie wypłaty dodatku węglowego nie jest istotne, kto jest właścicielem źródła ogrzewania (właścicielem nieruchomości). Istotne jest faktyczne korzystanie przez gospodarstwo domowe wnioskodawcy z danego źródła ogrzewania wpisanego do CEEB.

15. Kto może złożyć wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych?

O wypłatę dodatku wnioskować może członek gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania (art. 24 ust. 6 ustawy o dodatkach).  

Istotne jest, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego (art. 24 ust. 9 pkt 1 ustawy o dodatkach).

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/poradnik-dla-samorzadow-dotyczacy-wyplaty-...