Jesteś tutaj

Czyste Powietrze

Na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, w Urzędzie Miejskim w Augustowie (II piętro, pokój numer 300) uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W Punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat programu, złożenie wniosku oraz jego późniejsze rozliczenie. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, tel. 87 643 86 25, e-mail: anna.kielich@urzad.augustow.pl

 

Dane dotyczące Programu "Czyste Powietrze" na terenie Gminy Miasto Augustów (stan na dzień 31.03.2024 r.):

Liczba wniosków o dofinansowanie:  710

Liczba przedsięwzięć zakończonych:  353

Kwota wypłaconej dotacji:  8 257 505

 

Od 3 stycznia 2023 roku zmiany w programie „Czyste Powietrze”.

 

Głównym założeniem programu Czyste Powietrze jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez wymianę źródeł ciepła. Na dofinansowanie w programie mogą liczyć Beneficjenci będący właścicielem/współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wprowadzone zmiany w  programie przewidują dofinansowanie na trzech poziomach:

  1. Poziom podstawowym, do którego zaliczają się osoby o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 135 000 zł, maksymalna kwota dotacji wynosi 66 000 zł. + 1200 zł. za audyt energetyczny
  2. Poziom podwyższonym, do którego zaliczają się osoby, których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza:
  3. - 1894 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,
  4. - 2651 zł – w gospodarstwie jednoosobowym,

maksymalna kwota dotacji  w tym poziomie wynosi 99 000 zł. + 1200 zł. za audyt energetyczny

  1. Poziom najwyższy, do którego zaliczają się osoby, których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza:
    1. - 1090 zł – gospodarstwo wieloosobowe,
    2. - 1526 zł – gospodarstwo jednoosobowe,

 maksymalna kwota dotacji  w tym poziomie wynosi 135 000zł. + 1200 zł. za audyt energetyczny.

W Gminie Miasto Augustów zaświadczenie wydawane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Realizacja programu trwa do 2029 roku, z tym, że podpisywanie umowy o dofinansowanie możliwe jest do 31 grudnia 2027 roku, natomiast prace objęte umową zakończyć się muszą do 30 czerwca 2029 roku.

Dofinansowaniu mogą podlegać zarówno przedsięwzięcia nierozpoczęte jak i w trakcie realizacji. Natomiast przedsięwzięcia zakończone będą brane pod uwagę jeśli nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy od daty poniesienia pierwszego kosztu w ramach zadania.