Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
10/12/2020
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej uprawnionymi podmiotami, na kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych Miasta Augustowa w 2021 roku.
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2021 r.
09/12/2020
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2021 r. w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem programów profilaktycznych.
Informacja o złożeniu oferty pozakonkursowej przez organizację pozarządową
09/12/2020
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn. 2020 Zimowa Akcja Sterylizacji kotów w Augustowie złożoną przez Augustowskie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami Kudłacz.
Materiały plastyczne zakupione w ramach zadania "Kreatywny Emdek"
09/12/2020
W sierpniu 2020 roku Augustowskie Placówki Kultury rozpoczęły realizację projektu, w ramach którego dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i wsparciu finansowym Miasta Augustów prowadzenie zajęć edukacyjnych w Miejskim Domu Kultury nabierze barw i dźwięków…
Grafika na pomarańczowym tle grafika siatkarza
09/12/2020
Przed siatkarzami UKS Centrum Augustów dwa kolejne mecze w hali SP4 w Augustowie. Oba mecze odbędą się bez udziału publiczności,będzie je można śledzić podczas transmisji live.