Jesteś tutaj

Trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu "Netta-Rybacka"

Podjęta została Uchwała Nr XX/167/16 z dnia 2 marca 2016 r. dotycząca przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Netta – Rybacka”, obejmującego obszar położony w centralnej części Augustowa, w rejonie ulicy Rybackiej i Hożej oraz rzeki Netty. Przedmiotem planu miejscowego będzie ustalenie przeznaczenia terenów i określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.

Wnioski można składać w terminie do dnia 5 maja 2016 r. na piśmie w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów. Pozostałe wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na ww. adres, ustnie do protokołu (Urząd Miejski w Augustowie, pokój nr 27) oraz mailowo na adres: Wydzial.Architektury@urzad.augustow.pl