Jesteś tutaj

Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat gruntu o pow. 1300 m kw stanowiącego część działki Nr 1/52 położonej w Augustowie przy ul. Zarzecze, nad jeziorem Necko.

Zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest to teren zieleni parkowej przeznaczony do zagospodarowania jako park uzdrowiskowy służący do wypoczynku biernego i czynnego.

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr SU1A/00013318/2.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym wynosi 15 600, 00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy sześćset) , która zostanie powiększona o należny podatek VAT.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 3 000, 00 zł (słownie złotych: trzy tysiące).

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Ofertę należy złożyć na piśmie i powinna ona zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres oferenta (numer PESEL, numer NIP) albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot (numer NIP, numer REGON, informacje o działalności gospodarczej - aktualny odpis z właściwego rejestru lub informacji z centralnej ewidencji działalności gospodarczej), Nr tel./fax, adres email, w przypadku, gdy oferentem jest spółka cywilna – umowę spółki wraz z uchwałą wspólników wyrażających zgodę na zaciągnięcie zobowiązania,
 2. datę sporządzenia oferty,
 3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, przepisami prawa miejscowego, terenem objętym umową oraz projektem umowy i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 4. oferowaną kwotę czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym wyższą o minimum 1% (lub wielokrotność) od ceny wywoławczej,
 5. kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku w przypadku osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz.1490),
 6. oświadczenie, że oferent nie posiada zaległych zobowiązań finansowych (na dzień wpłacenia wadium) wobec Gminy Miasta Augustów,
 7. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem terenu oraz drzewostanu na przedmiocie dzierżawy i możliwościami prowadzenia na przedmiotowym gruncie zamierzonej działalności oraz o nie wnoszeniu w tym zakresie zastrzeżeń,
 8. określenie przedmiotu oferty zawierające:
 • aszczegółowy opis rodzaju proponowanej działalności, sposób wykorzystania terenu, w tym projekt całego zamierzenia (wizualizacja, koncepcja, rysunek lub projekt), należy uwzględnić ewentualną możliwość poszerzenia oferty o dodatkowe atrakcje w przyszłości,
 • opis i doświadczenie w dotychczasowej działalności gospodarczej oferenta na rynku polskim, ze wskazaniem miejsca zrealizowanych inwestycji (dotyczy tylko inwestycji tożsamych ze złożoną ofertą i o podobnym charakterze),
 • termin, w jakim oferent zobowiązuje się do uruchomienia przedsięwzięcia, tj. udostępnienia usług dla odbiorców, liczony w dniach od podpisania umowy.

Oferty w zamkniętych kopertach, z dopiskiem na kopercie „Park uzdrowiskowy służący do wypoczynku biernego i czynnego”, należy składać w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul.3 Maja 60 pok. Nr 7 – Biuro Obsługi Klienta w terminie do 14.03.2016 r. , do godz. 12.00. Oferty złożone w drodze korespondencyjnej będą uwzględniane pod warunkiem wpływu do Urzędu do dnia 14.03.2016r., do godz. 12.00 bez względu na datę stempla pocztowego), po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Część jawna – otwarcie ofert, z udziałem oferentów, odbędzie się w dniu 18.03.2016 r. godz. 9.00 w pok. Nr 26 Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60.

Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 11.03.2016 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87124052111111000049216440.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Do przetargu nie będą dopuszczone osoby mające zaległe zobowiązania finansowe, na dzień wpłacenia wadium, wobec Gminy Miasta Augustów.

Całą wylicytowaną kwotę czynszu za pierwszy rok dzierżawy należy wpłacić przed podpisaniem umowy.

Burmistrzowi Miasta Augustowa przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Burmistrz Miasta Augustowa może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje udzielane są w lokalu Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul.3 Maja 60, pokój Nr 4, w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.00 ( w tym projekt umowy), tel. 87 643 42 23. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zapoznać się z projektem umowy (w tym o prawach i obowiązkach stron).

Burmistrz Miasta Augustowa