Jesteś tutaj

Nabór dodatkowy w projekcie Granty PPGR

 

Gmina Miasto Augustów, w związku z realizacją projektu grantowego

 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

ogłasza nabór dodatkowy w projekcie na 1 używany laptop

 

Gmina Miasto Augustów informuje, iż w związku z rozwiązaniem umowy darowizny przez Ostatecznego Odbiorcę Wsparcia w okresie zachowania trwałości projektu zostanie wyłoniony nowy Ostateczny Odbiorca Wsparcia.

Nabór uzupełniający skierowany jest do mieszkańców Gminy Miasto Augustów spełniających wymogi projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” którzy:

  • są uczniami szkół podstawowych lub szkół średnich,
  • zamieszkują Gminę Miasto Augustów,
  • rodzice, dziadkowie, pradziadkowie lub opiekun prawny pracowali w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali gminę, w której funkcjonowało PPGR,
  • nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia w roku 2022 i 2023 sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Zakupiony w ramach projektu laptop używany przez okres od 05.09.2022 r. do 11.01.2024 r. przez dotychczasowego Ostatecznego Odbiorcę Wsparcia, przekazany zostanie nieodpłatnie rodzicom (opiekunom prawnym) lub pełnoletniemu uczniowi na własność na cel nauki ucznia w szkole, przy czym rodzic (opiekun prawny) lub pełnoletni uczeń szkoły średniej będzie zobowiązany przyjąć odpowiedzialność materialną za jego utratę bądź uszkodzenie, które nie będzie objęte warunkami gwarancji.

Wniosek- oświadczenie wraz z załącznikami należy składać w pokoju 405 w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów, w terminie od 16 stycznia 2024 r. od godz. 7.30 do 23 stycznia 2024 r. do godz. 12.00.

Wnioski złożone po terminie naboru bądź zawierające braki formalne będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Przy wyborze nowego Ostatecznego Odbiorcy Wsparcia decyduje kolejność złożenia kompletnych, prawidłowo wypełnionych i spełniających kryteria naboru wniosków.

Szczegóły dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 532 364 013.

W przypadku braku wpływu wniosków we wskazanym terminie, bądź wpływu wniosków niekompletnych lub niespełniających wymogi projektu „Granty PPGR”, Gmina Miasto Augustów przeznaczy zwrócony laptop dla wybranej przez siebie placówki oświatowej, dla której jest organem prowadzącym.