Jesteś tutaj

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych

Zgodnie z zarządzeniem nr 271/16 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 29 stycznia 2016 r. informujemy o ustaleniu harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Augustów.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515 z późn. zm.) oraz  § 14 ust. 2 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1942) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się  harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych dla których organem  prowadzącym jest  Gmina Miasto Augustów na rok szkolny 2016/2017 zgodnie z załącznikami  Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest  Gmina Miasto Augustów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

LINKI