Jesteś tutaj

Granty na remont lokali mieszkalnych dla mieszkańców Augustowa ze szczególnymi potrzebami

Granty na remont lokali mieszkalnych dla mieszkańców Augustowa ze szczególnymi potrzebami

Gmina Miasto Augustów planuje aplikować o środki zewnętrzne na realizację projektu grantowego mającego na celu udzielenie dofinansowań na remont lokali mieszkalnych w celu ich adaptacji do potrzeb osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i likwidacji barier architektonicznych.

Osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu to osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Zakres prac remontowych/adaptacyjnych musi być adekwatny do potrzeb osoby wymagającej wsparcia.

Założenia do projektu:

W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania potrzebujący mieszkaniec/mieszkanka będzie miał/miała możliwość uzyskać 85% dofinansowania do remontu swojego lokalu mieszkalnego przy założeniu, że wartość kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 50 000 złotych (maksymalna kwota dofinansowania 42 500 zł).

Grant może zostać przeznaczony na wydatki poniesione na:

 • remont lokali mieszkalnych (indywidualne miejsca zamieszkania) w celu ich adaptacji,
 • wydatki związane z pracami remontowo-instalacyjnymi,
 • wydatki związane z dostosowaniem infrastruktury do potrzeb osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • opracowanie dokumentacji technicznej.

Koszty kwalifikowane:

 • prace remontowo-instalacyjne,
 • wydatki związane z nadzorem inwestorskim,
 • opracowanie dokumentacji technicznej,
 • winda zewnętrzna/wewnętrzna,
 • budowa podjazdu do budynku dla wózków inwalidzkich,
 • dostosowanie wejścia do budynku umożliwiającego swobodę poruszania się osobom z niepełnosprawnościami,
 • pochylnia umożliwiająca dostęp do budynku z poziomu terenu,
 • domofon umożliwiający kontakt osobie z niepełnosprawnością i przystosowany technicznie dla osób z niepełnosprawnościami,
 • dostosowanie pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych (elementy montowane na stałe), np. uchwyty, poręcze,
 • możliwe są również racjonalne usprawnienia np. urządzenia głośnomówiące.

W uzupełnieniu do podstawowego założenia, jakim jest dostosowanie infrastruktury, Grant może być przeznaczony dodatkowo na zakup wyposażenia (np. łóżko rehabilitacyjne, podnośnik sufitowy) o minimalnej wartości jednostkowej 3 000,00 zł. Wydatki na wyposażenie nie mogą przekroczyć 20 % kosztów kwalifikowalnych w ramach pojedynczego grantu.

Nie ma możliwości otrzymania grantu wyłącznie na zakup wyposażenia.

W projektach, w których będzie to zasadne i możliwe, zastosowane zostaną rozwiązania w zakresie obiegu cyrkularnego (w tym efektywności energetycznej i użycia energii ze źródeł odnawialnych – maksymalnie 10% kosztów kwalifikowalnych, wykorzystanie materiałów pochodzących z odzysku materiałów i recyklingu), jak również elementy sprzyjające adaptacji do zmiany klimatu i łagodzeniu jej skutków (w szczególności zielona i niebieska infrastruktura, efektywne wykorzystanie zasobów wodnych).

Dofinansowanie w formie grantu może być udzielone na przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone (faktury przedstawione do rozliczenia przez Grantobiorcę muszą być wystawione po podpisaniu Umowy o powierzenie grantu pomiędzy Grantobiorca i Beneficjentem projektu grantowego).

Dofinansowanie w formie grantu nie może być udzielone na remont lokali mieszkalnych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Grantobiorca musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością, której dotyczy grant. W przypadku dysponowania nieruchomością na podstawie umowy dzierżawy, najmu, użyczenia, trwałego zarządu itp., termin jej obowiązywania powinien obejmować co najmniej okres realizacji i trwałości projektu. W przypadku współwłasności nieruchomości, Grantobiorca powinien posiadać pisemne oświadczenie współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację przedmiotowego projektu.

Planowany termin realizacji projektu II połowa 2024 r. – 2025 r.

Z grantów skorzystać będą mogły osoby, które nie zalegają z opłatami na rzecz Gminy Miasto Augustów, w tym: podatek od nieruchomości, wywóz odpadów komunalnych, itp.

 

W związku z powyższym zapraszamy osoby zainteresowane do złożenia wstępnej deklaracji przystąpienia do projektu określającej potrzeby dostosowania lokalu, w terminie do 06 marca 2024 roku. Miejsce składania dokumentów Urząd Miejski w Augustowie, pokój 405. Wzór deklaracji w załączniku.

 

Złożenie wniosku o dofinansowanie jest uzależnione od liczby mieszkańców Augustowa, którzy złożą deklarację wstępną przystąpienia do projektu.

 

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie,

ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów

Pokój nr 405, Tel. 532 364 016, 87 643 80 61

 

 

PLIKI

ZałącznikRozmiar
Microsoft Office document icon deklaracja-wstepna.doc304.5 KB
PDF icon deklaracja-wstepna.pdf184.35 KB