Jesteś tutaj

Dwukrotne badanie wód opadowych z wylotów kanałów deszczowych na terenie Miasta Augustowa

Zamówienie na wykonywanie usługi: dwukrotnego badania fizykochemicznych wód opadowych z wylotów kanału deszczowego na terenie Miasta Augustowa w zakresie:

- zawiesina ogólna

- węglowodory ropopochodne.

Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 7) Urzędu Miejskiego
w Augustowie przy ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów w godzinach urzędowania,
nie później niż do dnia 30 maja 2016 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.05.2016  r. o godzinie 10:15.

 

LINKI