Jesteś tutaj

Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Augustowie:

1. przy ul. Świerkowej

  • działka Nr 5014  o pow. 453 m kw

Kw  Nr SU1A/00028121/2

Cena wywoławcza 54 868,00 zł + 23%VAT

Wadium  10 000,00 zł

Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.

  • działka Nr 5015 o pow.470 m kw

Kw  Nr SU1A/00028121/2

Cena wywoławcza 48 476,00 zł + 23%VAT

Wadium  9 000,00 zł

Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.

  • działka Nr 5016 o pow.614 m kw

Kw  Nr SU1A/00028121/2

Cena wywoławcza 61 736,00 zł + 23%VAT

Wadium  12 000,00 zł

Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.

  • działka Nr  1153/31 o pow. 853 m kw

Kw  Nr SU1A/00013316/8

Cena wywoławcza  82 098,00 zł + 23%VAT

Wadium 16 000,00 zł

Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną wolnostojącą

2. przy ul.Arnikowej

  • działka Nr 4074/5 o pow.1198 m kw

Kw Nr SU1A/00002296/1

Cena wywoławcza  129 039,00 zł + 23%VAT

Wadium 25 000,00 zł

Nieruchomość zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo – usługową, usługową.

Nieruchomości są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.

W razie wystąpienia w granicach działek sieci, które kolidować będą z inwestycją, nabywca dokona ich przełożenia na koszt własny, w porozumieniu z właścicielem sieci.

Przetarg odbędzie się dnia 29.02.2016 r. godz.9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy 3 Maja 60. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.

Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 25.02.2016 r. na rachunek  Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87124052111111000049216440.

Pierwszy przetarg odbył się 20.01.2015r., drugi przetarg odbył się 14.05.2015r., trzeci przetarg odbył się 03.09.2015r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek .

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej  dowodu tożsamości a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw  osób reprezentujących te podmioty.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt  1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r.  poz.1774 z późn. zm.) .

Wadium zwraca  się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione  przez uczestnika przetargu, który  przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Burmistrz Miasta Augustowa może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje udzielane są w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul.3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23