Jesteś tutaj

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, w tym pomoc de minimis

Osoby fizyczne/ osoby prawne, prowadzące działalność gospodarczą

Umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych,opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 

Krok po kroku:

1. Sporządź pisemny wniosek o umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę.

 • imię i nazwisko, nazwa wnioskodawcy,
 • adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy,
 • numer PESEL lub NIP wnioskodawcy,
 • określenie przedmiotu działalności gospodarczej,
 • rodzaj należności podatkowej (np. podatek od nieruchomości, odsetki za zwłokę od zaległości),
 • okres którego wniosek dotyczy,
 • określenie wnioskowanej formy ulgi,
 • uzasadnienie wniosku wykazując ważny interes Podatnika, bądź publiczny oraz wpływ emidemii koronawirusa na działalność gospodarczą: Pobierz, wypełnij i wydrukuj odpowiednie załączniki:

WNIOSKI DO POBRANIA:

 • Wniosek w sprawie umorzenia zaległości podatkowej,
 • Wniosek w sprawie odroczenia zaległosci podatkowej, bądź rozłozenia na raty,
 • Wniosek w sparwie terminu płatności, bądź rozłożenia na raty.

2. Do wniosku powinny zostać załączone następujące dokumenty:

 • kopie rocznych zeznań podatkowych złożonych przez wnioskodawcę za ostatni rok podatkowy (np. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, bądź inny) wraz z ich korektami,
 • aktualne informacje o sytuacji finansowo - ekonomicznej prowadzonego przedsiębiorstwa (np. zestawienia z księgi przychodów i rozchodów, bądź inne).
 • w przypadku osób fizycznych wypełnione oświadczenie o stanie majątkowym – zał. Nr 4:

3. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem  o udzielenie pomocy:

 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (zał. 1),
 • informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) – na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do tego rozporządzenia (zał. 2),
 • sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (w przypadku odroczenia, bądź rozłożenia na raty).

4. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz  z wnioskiem o udzielenie pomocy:

 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy  w tym okresie,
 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał  w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121 poz. 810), na formularzu którego wzór jest określony w załączniku do tego rozporządzenia (zal. Nr 3).

5. Podpisz wniosek oraz wypełniony formularz bądź daj do podpisu osobie uprawnionej do reprezentacji wnioskodawcy.

6. Dołącz dokument  pełnomocnictwa oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa (pokwitowanie lub potwierdzenie przelewu) oraz inne wymagane dokumenty.

17 zł opłaty skarbowej - w sytuacji, kiedy do wniosku załączone jest pełnomocnictwo

Nr właściwy rachunku bankowego dla opłaty skarbowej to: 08 1240 5787 1111 0010 7154 5272.

Nr IBAN tego rachunku: PL08124057871111001071545272; kod BIC Bank Pekao SA: PKOPPLPW.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wniosek można złożyć poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą za pomoca Platformy ePUAP- wyłącznie osoba posiadająca ważny kwalifikowany certyfikat lub podpis potwierdzony profilem zaufania ePUAP.

Wyjątkowo w formie papierowej przez specjalnie uruchomione okienko podawcze w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Młyńska 35 lub przesłać pocztą.

Wymagane załączniki:

 1. Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis, bądź jej nie otrzymaniu (zał. 1).
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 2).
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (zał. 3).
 4. Oświadczenie o stanie majątkowym (zał. 4).
 5. Wniosek w sprawie umorzenia zaległości podatkowej,
 6. Wniosek w sprawie odroczenia zaległości podatkowej, bądź rozłożenia na raty,
 7. Wniosek w sprawie odroczenia terminu płatności,bądź rozłozenia na raty.

Sprawę prowadzi:

Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Augustowie
Tel: 87-643 - 80-54, 87-643-42-22
E-mail: podatki.oplaty@urzad.augustow.pl