Jesteś tutaj

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij druk „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego”.
 2. Pamiętaj o:
 1. dowodzie osobistym lub paszporcie,
 2. pisemnym pełnomocnictwie, jeżeli chcesz dokonać czynności wymeldowania przez pełnomocnika.
 1. Udaj się do Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych, Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. Brzostowskiego 2 (budynek Straży Pożarnej pok. 106)  i dokonaj wymeldowania.
 2. Odbierz potwierdzenie wymeldowania.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego”.
 2. Dowód osobisty lub ważny paszport.
 3.  W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
 • pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania,
 •  dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.

Opłaty:

 • Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności dotyczących realizacji obowiązku meldunkowego.
 • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca pobyt stały działa przez pełnomocnika).

UWAGA: Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy o opłacie skarbowej
 

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00);
 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa;
 • przelewem na nr konta 77 1240 5211 1111 0000 4929 4220 Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Miejski w Augustowie, Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych,
ul. Brzostowskiego 2 (budynek Straży Pożarnej pok. 106).

Termin odpowiedzi:

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:

Brak. Czynność materialno – techniczna.

Uwagi:

 1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego pobytu obowiązany jest wymeldować się.
 2. Osoba może się wymeldować z miejsca pobytu stałego/czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.
 3. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 4. Wymeldowania z pobytu stałego/czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 5. Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 6. Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.
 7. Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015, poz. 388.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.  Z 2015.1783 j.t.).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. 2015.1852 j.t.).

Wymagane załączniki do pobrania:

 1. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
 2. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
   

Sprawę prowadzi:

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych

Inspektor Katarzyna Chmielewska
Telefon: 87 643 80 51
Email: katarzyna.chmielewska@urzad.augustow.pl

Mateusz Krzywicki
Telefon: 87 643 80 51
Email: mateusz.krzywicki@urzad.augustow.pl

Inspektor Dorota Dudzińska
Telefon: 87 643 80 50
Email: dorota.dudzinska@urzad.augustow.pl