Jesteś tutaj

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek złóż osobiście bądź przez pełnomocnika w Urzędzie Miejskim w Augustowie, Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych, ul. Brzostowskiego 2 (budynek Straży Pożarnej pok. 106).
 3. Jeśli jest to wymagane pobierz, wydrukuj i wypełnij formularz pełnomocnictwa oraz jeśli jest to konieczne – dołącz dowód opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zameldowanie w trybie administracyjnym wraz z uzasadnieniem dlaczego wnioskodawca nie mógł się zameldować w drodze czynności materilano-technicznej.
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (akt własności, umowa najmu, decyzja o przydziale mieszkania, wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów).
 3. Dokumenty na poparcie wniosku (oświadczenia świadków potwierdzające przebywanie wnioskodawcy w lokalu).
 4. W przypadku niemożliwości uczestniczenia stron w postępowaniu administracyjnym - oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
 5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od decyzji.
 6. Zgłoszenie pobytu stałego bądź czasowego

Opłaty:

 • 10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji,
 • 17 zł opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

UWAGA: Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy o opłacie skarbowej

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00);
 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa;
 • przelewem na nr konta 77 1240 5211 1111 0000 4929 4220 Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33.

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Miejski w Augustowie, Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych,
ul. Brzostowskiego 2 (budynek Straży Pożarnej pok. 106).

Termin odpowiedzi:

Do 1 miesiąca.
Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy:

Do Wojewody Podlaskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

 1. Formalności załatwia osoba zainteresowana zameldowaniem
 2. Strona może brać udział w postępowaniu osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 3. Postępowanie dowodowe winno wykazać, że osoba która ma zostać zameldowana, faktycznie mieszka w określonym lokalu.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23).
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015, poz. 388.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Z 2015.783 j.t.).

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o zameldowanie w trybie administracyjnym.

Sprawę prowadzi:

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych

Kierownik Wydziału Elżbieta Czmoch- Oblacewicz
Tel.: 87 643 80 52
Email: elzbieta.czmoch@urzad.augustow.pl

Inspektor Katarzyna Chmielewska
Tel.: 87 643 80 51
Email: katarzyna.chmielewska@urzad.augustow.pl

Mateusz Krzywicki
Tel.: 87 643 80 51
Email: mateusz.krzywicki@urzad.augustow.pl
 

POWIĄZANIA


Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: SELECT 1 AS expression FROM {variable} variable WHERE ( (name = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_condition_placeholder_0] => cron_last ) in variable_set() (line 991 of /urzadaugustow/includes/bootstrap.inc).

Additional

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: SELECT s.lid, t.translation, s.version FROM {locales_source} s LEFT JOIN {locales_target} t ON s.lid = t.lid AND t.language = :language WHERE s.source = :source AND s.context = :context AND s.textgroup = 'default'; Array ( [:language] => pl [:source] => A field which is not visible to the user, but is recorded with the submission. [:context] => ) in locale() (line 720 of /urzadaugustow/modules/locale/locale.module).


Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 191406848758d52890c2b049.06215526 ) in lock_release_all() (line 269 of /urzadaugustow/includes/lock.inc).Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away' in /urzadaugustow/includes/database/database.inc:2171 Stack trace: #0 /urzadaugustow/includes/database/database.inc(2171): PDOStatement->execute(Array) #1 /urzadaugustow/includes/database/database.inc(683): DatabaseStatementBase->execute(Array, Array) #2 /urzadaugustow/includes/database/database.inc(2350): DatabaseConnection->query('SELECT expire, ...', Array, Array) #3 /urzadaugustow/includes/lock.inc(167): db_query('SELECT expire, ...', Array) #4 /urzadaugustow/includes/lock.inc(146): lock_may_be_available('schema:runtime:...') #5 /urzadaugustow/includes/bootstrap.inc(433): lock_acquire('schema:runtime:...') #6 /urzadaugustow/includes/bootstrap.inc(455): DrupalCacheArray->set(Array) #7 [internal function]: DrupalCacheArray->__destruct() #8 {main} thrown in /urzadaugustow/includes/database/database.inc on line 2171