Jesteś tutaj

Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

Nauczycielom kontraktowym, zatrudnionym w  szkołach i przedszkolach, którzy posiadają wymagane kwalifikacje i zdadzą egzamin przed komisją egzaminacyjną – Miasto Augustów, jako organ prowadzący szkoły i przedszkola nadaje stopień nauczyciela mianowanego w drodze decyzji administracyjnej.

Wymagane dokumenty:

  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe - poświadczone kopie,
  • akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego wraz z uzasadnieniem – poświadczona kopia,
  • zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje, o których mowa w art. § 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393).

Kwestie uwierzytelniania odpisów dokumentów stanowiących dowody w postępowaniu administracyjnym, a takim jest postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczycielom, uregulowane zostały w art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

Miejsce złożenia i odbioru:

Biuro Obsługi Klienta
ul. 3 Maja 60
Parter

Wydział Edukacji i Sportu
ul. Mickiewicza 1

Termin odpowiedzi:

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do 31 sierpnia danego roku. W przypadku złożenia wniosku do dnia 31 października danego roku organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do 31 grudnia danego roku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przysługuje odwołanie do Podlaskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:

Warunkiem nadania nauczycielowi kontraktowemu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest spełnienie łącznie następujących warunków:

  • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w art. 9 ustawy Karta Nauczyciela,
  • odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego,
  • zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Nauczycielowi kontraktowemu spełniającemu w/w warunki, w drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nadaje Burmistrz Miasta Augustowa.

W przypadku niespełnienia przez nauczyciela w/w warunków do otrzymania stopnia nauczyciela mianowanego Burmistrz odmawia nauczycielowi, w drodze decyzji administracyjnej, nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r, poz. 393).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz.267 z  późn. zm.).

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek nauczyciela kontraktowego o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Sprawę prowadzi:

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Augustowie
Telefon: 87 643 23 19
E-mail: we@urzad.augustow.pl