Jesteś tutaj

Najem lokalu socjalnego

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wydrukuj, czytelnie wypełnij i podpisz wniosek. Przy wypełniania pozycji (wnioskodawca) wpisz numer telefonu.
 2. Do wniosku dołącz dodatkowe dokumenty w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, prowadzenia działalności gospodarczej, czy działania w imieniu osoby prawnej.
 3. Złóż wniosek wraz z załącznikami w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego ul. 3 maja 60, 16-300 Augustów.
 4. Otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego.
 2. Zaświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy z ostatnich 3 miesięcy zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania. W przypadku emerytury lub renty ostatnich 3 odcinków lub ostatnia decyzja ZUS o przyznaniu świadczenia emerytalno-rentowego (kserokopia, oryginały do wglądu), a w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z Rejonowego Urzędu Pracy. lub MOPS-u. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, których dochód z tej działalności wynosi zero lub wykazywana jest strata albo działalność prowadzona jest w formie karty podatkowej kopia deklaracji złożonej do ZUS, w której zadeklarowano kwotę przychodu stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
 3. Zaświadczenie potwierdzające miejsca zameldowania wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego wraz z wykazem wszystkich osób zameldowanych w lokalu i datą zameldowania – w przypadku gdy dane te nie zostały potwierdzone we wniosku.
 4. Zaświadczenia zarządcy (administratora) lokalu, w którym zameldowany jest wnioskodawca i członkowie jego gospodarstwa domowego informujące, komu przysługuje tytuł prawny do tego lokalu, oraz wykaz osób zgłoszonych do opłat czynszowych, w przypadku gdy dane te nie zostały potwierdzone we wniosku.
 5. Oświadczenie wnioskodawcy, jego małżonka oraz innych osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania, o posiadanych tytułach prawnych.
 6. Dodatkowo  w sytuacji, gdy wnioskodawca w związku z warunkami mieszkaniowymi pozostaje w wyjątkowo trudnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej lub społecznej, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ten stan faktyczny.

Miejsce odbioru:

Urząd Miejski w Augustowie, Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Brzostowskiego 2, (budynek Straży Pożarnej pok. 204) lub na poczcie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, (jeśli wybrałeś taką formę odbioru dokumentu).

Termin odpowiedzi:

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane

Tryb odwoławczy:

Brak.

Uwagi:

 1. Umowę najmu lokalu mieszkalnego zawiera się na czas oznaczony.
 2. Umowa najmu lokalu socjalnego może być zawarta z osobą, która nie posiada tytułu prawnego do lokalu oraz spełnia kryteria dochodowe i metrażowe określone w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 3. W trakcie postępowania organ może zażądać dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.
 4. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy poświadcza pracodawca, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Urząd Skarbowy.
 5. Za dochód uważa się (zgodnie z definicją ustawy o dodatkach mieszkaniowych) wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz dodatków pielęgnacyjnych. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, których dochód z tej działalności wynosi zero lub wykazywana jest strata albo działalność prowadzona jest w formie karty podatkowej, za dochód przyjmuje się zadeklarowaną kwotę przychodu, stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
 6. Umowa najmu lokalu mieszkalnego może być wypowiedziana, jeżeli najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu i może używać tego lokalu.
 7. Po upływie okresu najmu lokalu socjalnego z dotychczasowym najemcą tego lokalu można zawrzeć nową umowę najmu tego samego lub innego lokalu:
 1. na czas nieoznaczony – pod warunkiem, że najemca osiąga dochody uprawniające go do ubiegania się o najem lokalu na czas nieoznaczony (tj. nie znajduje się w niedostatku);
 2. na czas oznaczony nie dłuższy niż 2 lat – w przypadku nadal utrzymującej się szczególnie trudnej sytuacji życiowej dotychczasowego najemcy oraz pozostawania w niedostatku.

 

 1. Umowę najmu lokalu socjalnego można zawrzeć na kolejny okres również z osobami, którym wypowiedziano umowę najmu, gdy przyczyną rozwiązania stosunku prawnego było zadłużenie, spowodowane niezawinionym przez najemcę pogorszeniem jego sytuacji materialnej, a osoby te nieprzerwanie zamieszkują w tym lokalu i ustała przyczyna, z powodu której została rozwiązana umowa najmu, przy czym warunek ten uważa się za spełniony również w przypadku, jeśli jest podpisane oraz realizowane porozumienie dotyczące spłaty zadłużenia.
 2. W przypadku zaistnienia sytuacji wyjątkowych (np. katastrofa budowlana, pożar,  rozbiórka - § 13 uchwały) istnieje możliwość ubiegania się o najem lokalu socjalnego bez konieczności spełnienia kryterium niedostatku.
 3. Umowa najmu lokalu socjalnego może być wypowiedziana, jeżeli najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu i może używać tego lokalu.

Podstawa prawna:

 1. Uchwały Nr XIII/83/07 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia  28 września 2007 r. w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 2. Uchwała NRIX/72/15 Rady Miekskiej w Augustowie z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/83/07 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia  28 września 2007 r. w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2005r., Nr 31, poz.266 z późn. zm.).
 4. Uchwała Nr XLIV/284/10 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 15 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności Miasta Augustowa i jednostek organizacyjnych miasta, z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odroczenia terminów zapłaty lub rozkładania na raty tych  należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 284, poz. 3645).
 5. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Wymagane załączniki do pobrania:

 1. Wzór Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu  socjalnego
 2. Zaświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy z ostatnich 3 miesięcy zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania

Sprawę prowadzi:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Inspektor Maria Marchel
Tel.; 87 643 80 58
Email: Maria.Marchel@urzad.augustow.pl

Inspektor Joanna Szulga
Tel.; 87 643 80 58
Email: joanna.szulga@urzad.augustow.pl