Jesteś tutaj

REWITALIZACJA

 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Augustów

Gminny Program Rewitalizacji (GPR), stanowi dokument mający za zadanie zaprogramowanie całego procesu rewitalizacji wraz z określeniem wizji, celów oraz kierunków działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, technicznych lub przestrzenno-funkcjonalnych. Gminny Program Rewitalizacji to wieloletni plan działań zmierzający do wyprowadzenia obszarów o dużym natężeniu niekorzystnych zjawisk ze stanu kryzysowego. Jego celem jest przede wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców.

Mieszkańcy Augustowa zostali zaangażowani w tworzenie programu rewitalizacji  poprzez działania informacyjne i edukacyjne, konsultowanie wypracowanych rezultatów aż po rzeczywiste włączenie mieszkańców w opracowanie Programu i współdecydowanie o jego końcowym kształcie.

W lipcu 2015 r., odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne, na którym Wykonawca przedstawił zebranym ideę rewitalizacji oraz wstępne wyniki prac diagnostycznych z zakresu delimitacji obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.

W grudniu 2015 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta w Augustowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.                 

W trakcie miesięcznych konsultacji i odbywających się w tym czasie spotkaniach, zbierane były uwagi i wnioski dotyczące w/w projektu uchwały. W wyniku czego wyznaczono cztery podobszary rewitalizacyjne: Kaczy Dołek, Koszary, Lipowiec i Centrum I.

Po wielu miesiącach pracy, spotkań z mieszkańcami i konsultacji prezentujemy projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Augustowa (GPR). GPR jest dokumentem strategicznym, na podstawie którego można będzie ubiegać się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na działania w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i środowiskowej, zmierzające do wyprowadzenia obszarów o dużym natężeniu niekorzystnych zjawisk ze stanu kryzysowego.

Należy jednocześnie pamiętać, że przedsięwzięcia nie wpisane do GPR nie uzyskają  dofinansowania w ramach funduszy zewnętrznych przeznaczonych na rewitalizację. W związku z powyższym uprzejmie zapraszamy mieszkańców Augustowa do aktywnego uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych, które potrwają od 5 czerwca do 4 lipca 2017 r.

W ramach miesięcznych konsultacji można jeszcze zgłaszać wszystkie pomysły dotyczące działań z zakresu rewitalizacji.

Czekamy więc na uwagi, opinie i pomysły dotyczące treści GPR już od 5 czerwca 2017 r., które można składać poprzez wypełnienie Ankiet konsultacyjnych nr 1 i nr 2. Ankiety oraz projekt dokumentu GPR w wersji elektronicznej dołączamy poniżej w formie załączników, a w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.30.

Wypełnione ankiety należy przesłać na adres Fundusze.Zewnetrzne@urzad.augustow.pl lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres pocztowy: Urząd Miejski, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów.

Więcej informacji uzyskać można w Biurze Obsługi Klienta, tel. 87 6434210 lub w Referacie Funduszy Zewnętrznych, tel. 87 6438061.

 

Na uwagi mieszkańców czekamy do 4 lipca 2017 r. do godz. 15:30.

Aby umożliwić wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Augustowa udział w konsultacjach społecznych, w czerwcu 2017 r. odbędą się warsztaty i spotkania konsultacyjne:

• Warsztaty dotyczące obszaru centrum miasta (Centrum I) odbędą się 19 czerwca 2017 r. o godzinie 17:00 w Miejskim Domu Kultury w Augustowie, ul. Rynek Zygmunta Augusta 9;

• Warsztaty dotyczące Koszar odbędą się 20 czerwca 2017r. o godzinie 17:00 w sali ATBS KODREM Sp. z o.o., ul. Komunalna 2;

• Warsztaty dotyczące Lipowca odbędą się 21 czerwca 2017r. o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 6, ul. Tartaczna 21;

• Warsztaty dotyczące Kaczego Dołka odbędą się 23 czerwca 2017r. o godzinie 17:00 w Domu Działkowca przy ul. Przemysłowej;

• Spotkanie z mieszkańcami Miasta Augustowa w dniu 26 czerwca 2017 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60;

Serdecznie zapraszamy

 

Projekt pn. “Augustów – miasto przyjazne mieszkańcom dzięki rewitalizacji” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”

Całkowity koszt projektu – 46 700,00 zł. Dofinansowanie projektu – 42 030,00 zł, w tym 85% ze środków Unii Europejskiej i 15% z budżetu państwa.

 

 
 
 
 
 
Gmina Miasto Augustów zleciła opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Augustów” firmie S&H Consulting Maciej Huculak.
Zakończenie realizacji całości przedmiotu zamówienia planowane jest na 31.08.2017 r.
W czerwcu 2017 r. rozpoczną się konsultacje społeczne projektu "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Augustów" (GPR).
Za pomocą przygotowanych ankiet, każdy mieszkaniec Augustowa będzie mógł zgłosić swoje uwagi do projektu GPR.
Poniżej możesz zapoznać się z aktualnościami dotyczącymi realizacji Programu Rewitalizacji.

ARTYKUŁY POWIĄZANE