Jesteś tutaj

Zgłoś wniosek do Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska

Ruszył pierwszy nabór wniosków do Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, którego celem jest pobudzenie wzrostu gospodarczego oraz podniesienie jakości życia mieszkańców obszarów objętych programem. Wnioski można składać do 9 czerwca br. do godz. 16.00.

Przy składaniu wniosków należy pamiętać, że realizacja projektu musi obejmować co najmniej dwóch beneficjentów, jednego z Litwy oraz jednego z Polski.  Z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego można uzyskać dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Wartość całkowita projektu musi wynosić od 50.000 euro do 1.000.000 euro.
Składane wnioski muszą przyczyniać się do realizacji zamierzeń jednego z priorytetów programu. Interreg V-A Litwa-Polska wspiera działania podejmowane w ramach poniższych osi priorytetowych:

1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami
Wspierane będą m.in. następujące działania:

 • tworzenie wspólnych tras turystycznych,
 • promowanie regionu jako jednego celu podróży turystów,
 • realizacji wspólnych działań kulturalnych, artystycznych,
 • wspólne szkolenie i wzajemna wymiana personelu w celu np. zwiększenia zdolności zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym czy rozwoju wspólnych produktów i usług turystycznych.

Typy beneficjentów to:

 • władze lokalne, regionalne i krajowe,
 • organy publiczne i podmioty prawa publicznego,
 • organizacje pozarządowe.

2. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników
Wspierane będą m.in. następujące działania:

 • opracowywanie i wdrażanie programów akceleracji biznesu,
 • działania na rzecz współpracy w biznesie,
 • wspólne szkolenia, seminaria dla młodzieży oraz przedsiębiorców zajmujących się rozwojem biznesu.

Typy beneficjentów to:

 • władze lokalne, regionalne i krajowe,
 • organy publiczne i podmioty prawa publicznego,
 • organizacje pozarządowe,
 • organizacje wsparcia biznesu (np. inkubatory biznesu, parki naukowe i technologiczne, ośrodki doradztwa biznesowego, izby gospodarcze) (finansowanie zostanie przeznaczone dla organizacji publicznych i pozarządowych).

3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją
Wspierane będą m.in. następujące działania:

 • rozwijanie świadczeń socjalnych i zdrowotnych,
 • tworzenie trwałych powiązań transgranicznych na rzecz zaspokajania potrzeb osób wymagających szczególnego traktowania,
 • szkolenia i wymiana pracowników między beneficjentami.

Typy beneficjentów to:

 • władze lokalne, regionalne i krajowe,
 • organy publiczne i podmioty prawa publicznego,
 • organizacje pozarządowe.

4. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej
Wspierane będą m.in. następujące działania:

 • transfer dobrych praktyk i wspólne działania między lokalnymi i regionalnymi instytucjami a dostawcami usług publicznych,
 • działania administracyjne w zakresie dostosowania do zmiany klimatu,
 • współpraca między instytucjami a dostawcami usług publicznych mająca na celu transgraniczne świadczenie usług publicznych.

Typy beneficjentów to:

 • władze lokalne i regionalne,
 • dostawcy usług publicznych.

Szczegółowe informacje na temat Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska dostępne tutaj.