Jesteś tutaj

Posiedzenie Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 1 grudnia 2020 r. (wtorek)  o godz. 12.30 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) posiedzenie Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządkiem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Miasta Augustowa.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Augustów lub jej jednostkom organizacyjnym.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2020.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2020-2031.
 9. Informacja w sprawie podatku rolnego i leśnego na 2021 rok.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:  
https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w posiedzeniu Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, w trakcie trwania posiedzenia Komisji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie Sprawy różne. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335. W Urzędzie znajdują się środki dezynfekcji, których należy użyć natomiast maseczki należy zapewnić we własnym zakresie.

Z poważaniem
Przewodniczący
Komisji do spraw Budżetu
Rady Miejskiej w Augustowie

(-) Emilian Jasyen Al-Khameri