Jesteś tutaj

Ocena jakości wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli

OCENA  JAKOŚCI  WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021r. poz. 624 z późn.zm.), § 4 ust.1 ppkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019r. poz. 255) oraz po analizie Sprawozdania Nr SWŻ.9051.479.2021 z Badań Wody z dnia 12.07.2021r., wody pobranej z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w dniu 07.07.2021r.

orzeka,

że woda w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli na jeziorze Necko plaża POSTiW spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda w miejscu okazjonalnie wykorzystywany do kąpieli.

 

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie po otrzymaniu w dniu 13.07.2021r. wyniku z badań próbki wody pobranej 07.07.2021r. w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej przez organizatora miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na jeziorze Necko, plaża POSTiW –, przeprowadził analizę wyników z badań ujętych w Sprawozdaniu Nr SWŻ.9051.479.2021 z Badań Wody z dnia 12.07.2021r.. Analiza  wyników wyniku oraz wizualnego nadzoru wody w miejscu pobrania próbki przez osobę pobierającą próbkę wykazała, że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019r. poz. 255), które ujęte są w Załączniku Nr 1, Część A, Tabela I i Tabela II. do w/c rozporządzenia.

Wyniki badań mikrobiologicznych:

  • Liczba Escherichia coli w 100 ml – 0 jtk.

Wartość określona w w/c rozporządzeniu ≤  1000 jtk

  • Liczba paciorkowców kałowych (enterokoków) w 100 ml – 69 jtk.

Wartość określona w w/c rozporządzeniu ≤  400 jtk.

Niniejsza ocena obowiązuje do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbki wody z w/w miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli przez organizatora. Informację o jakości wody  należy umieścić w miejscu ogólnie dostępnym tj. tablica informacyjna w obiekcie, strona internetowa obiektu.

Jednocześnie przypomina się, że podczas zakwitów sinic nie należy korzystać z kąpieli, gdyż może to spowodować ujemne skutki zdrowotne.

 

Z up. Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego

w Augustowie

Anna Kopańko