Jesteś tutaj

Mieszkańcy zdecydowali w konsultacjach

W trwających kilka tygodni konsultacjach, mieszkańcy Augustowa opowiedzieli się za zmianami w Planie Zagospodarowania Przestrzennego, które umożliwią dalszy rozwój usług hotelowych na terenie dzielnicy uzdrowiskowej, przy poszanowaniu i zachowaniu terenów zielonych.

 

Sprzeciw grupy wobec wyników konsultacji

Przeciwko wynikom szeroko zakrojonych konsultacji zaprotestowała grupa skupiona wokół pochodzącego z Dąbrowy Białostockiej Bogusława Falkowskiego prowadzącego Sanatorium „Pałac na wodzie Falkowski”, Ewy Łukaszewicz i Tadeusza Jaworskiego. Od kilku miesięcy zbierali oni podpisy pod projektem uchwały, która uniemożliwiałaby prowadzenie działalności hotelowej czy w zakresie usług turystycznych na nieruchomościach położonych pomiędzy „Pałacem na wodzie”, a hotelem „Karmel”. Grupa złożyła projekt uchwały, którym zajęła się Komisja Rozwoju Rady Miejskiej. Głównym oczekiwaniem grupy jest zablokowanie możliwości inwestycyjnych na działce położonej przy bulwarach w sąsiedztwie „Pałacu na wodzie” i utworzenie tam parku kulturowo-edukacyjnego.

Podczas obrad głos zabrała między innymi Ewa Łukaszewicz, nazywając pracowników Urzędu Miejskiego „urzędasami”, krytykując wygląd Bazy Sportów Wodnych, powstanie pawilonów gastronomicznych nad Neckiem, parku przy boiskach plażowych i działania miasta dotyczące budowy dróg. Jak stwierdziła:

 

- Mamy zamiar zaprosić prawników i ekologów z całej Polski i będziemy dalej walczyć wraz z nimi. 

 

Zapowiedziała też możliwość podjęcia wysiłków o wpisanie całego wybrzeża Netty do obszarów chronionych Natura 2000. Bogusław Falkowski powołał się zaś na znajomości wśród osób protestujących w Dolinie Rospudy i zapowiedział dalsze działania.

 

Wnioski grupy sprzeczne z prawem

 

Zastępca Burmistrza Sławomir Sieczkowski wyjaśnił radnym, że w obowiązującym stanie prawnym przedłożony przez wnioskodawców projekt nie może zostać przyjęty:

- Projekt uchwały jest sprzeczny z ustaleniami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 23 września 2002 roku.

 

Opinia ta została potwierdzona przez prawnika miejskiego. Wskazano też na głosy mieszkańców twierdzących, że złożyli swoje podpisy pod petycją nie znając jej prawdziwego celu i uważając, że wyrażają sprzeciw wobec wycinki drzew, a nie wolę budowy parku przy pałacu.

Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej Marek Sadowski przypomniał, że Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Augustów, które jest dokumentem strategicznym od lat przewiduje na terenie działki objętej inicjatywą uchwałodawczą rozwój usług turystycznych. Wskazał też, że Miasto przewiduje zachowanie wielu terenów rekreacyjnych wzdłuż bulwarów, a park ekologiczny planuje projektować po przeciwnej stronie rzeki, w pobliżu dawnego starorzecza. 

 

Radni poszli za głosem mieszkańców wyrażonym w konsultacjach

 

W głosowaniu Komisja Rozwoju zaopiniowała negatywnie projekt przedłożony przez grupę reprezentowaną przez Ewę Łukaszewicz, Tadeusza Jaworskiego i Bogdana Falkowskiego. Sprawą zajęła się też Rada Miejska. Finalnie Radni odrzucili projekt przedłożony przez grupę mieszkańców.

Zmiany MPZP przygotowywane obecnie przez Urząd Miejski zakładają natomiast umożliwienie rozwoju usług turystycznych w dzielnicy uzdrowiskowej. Na działce objętej omawianym na komisji projektem, a sąsiadującej z „Pałacem na wodzie”, przewiduje się dopuszczenie usług turystycznych przy zachowaniu minimum 65% powierzchni biologicznie czynnej. Decyzję w tym zakresie podejmie Rada Miejska w 2022 roku.

GALERIA