Jesteś tutaj

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek złóż osobiście bądź przez pełnomocnika w Urzędzie Miejskim w Augustowie, Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych, ul. Brzostowskiego 2 (budynek Straży Pożarnej pok. 106).
 3. Jeśli jest to wymagane pobierz, wydrukuj i wypełnij formularz pełnomocnictwa oraz jeśli jest to konieczne – dołącz dowód opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zameldowanie w trybie administracyjnym wraz z uzasadnieniem dlaczego wnioskodawca nie mógł się zameldować w drodze czynności materilano-technicznej.
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (akt własności, umowa najmu, decyzja o przydziale mieszkania, wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów).
 3. Dokumenty na poparcie wniosku (oświadczenia świadków potwierdzające przebywanie wnioskodawcy w lokalu).
 4. W przypadku niemożliwości uczestniczenia stron w postępowaniu administracyjnym - oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
 5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od decyzji.
 6. Zgłoszenie pobytu stałego bądź czasowego

Opłaty:

 • 10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji,
 • 17 zł opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

UWAGA: Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy o opłacie skarbowej

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00);
 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa;
 • przelewem na nr konta 77 1240 5211 1111 0000 4929 4220 Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33.

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Miejski w Augustowie, Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych,
ul. Brzostowskiego 2 (budynek Straży Pożarnej pok. 106).

Termin odpowiedzi:

Do 1 miesiąca.
Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy:

Do Wojewody Podlaskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

 1. Formalności załatwia osoba zainteresowana zameldowaniem
 2. Strona może brać udział w postępowaniu osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 3. Postępowanie dowodowe winno wykazać, że osoba która ma zostać zameldowana, faktycznie mieszka w określonym lokalu.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności 
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego 

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o zameldowanie w trybie administracyjnym.

Sprawę prowadzi:

 

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych

Zastępca Kierownika Katarzyna Chmielewska

Telefon 087 643 80 51

Email: katarzyna.chmielewska@urzad.augustow.pl

Inspektor Małgorzata Maciąg

Telefon 087 643 80 51

Email: malgorzata.maciag@urzad.augustow.pl

Inspektor Dorota Dudzińska

Telefon 087 643 80 50

Email: dorota.dudzinska@urzad.augustow.pl

POWIĄZANIA