Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2023 r. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; przeciwdziałania uzależnieniom,