Jesteś tutaj

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Wypusty I”

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony do publicznego wglądu w dniach od 07.04.2017 r. do 27.04.2017 r.:
•    w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie położonej przy ul. 3 Maja 60, w pokoju nr 27, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek godz. 730 - 1530),
•    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Augustowie - strona http://bip.um.augustow.pl/ (kolejno zakładki: „Ogłoszenia Urzędu Miejskiego”, ”Rok 2017”, następnie „Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego „Wypusty I” – pod treścią obwieszczenia zostaną umieszczone linki do dokumentów).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.04.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, w pokoju nr 26 o godz. 12:00.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.05.2017 r.

Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Augustowa w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

LINKI