Jesteś tutaj

Stanowisko w sprawie nierównego traktowania szkół w Augustowie

W związku z pojawiającymi się w obiegu publicznym informacjami na temat nierównego traktowania podmiotów oświatowych w Augustowie, publikujemy stanowisko Burmistrza Miasta Augustowa w przedmiotowej sprawie.

Podział na placówki oświatowe publiczne i niepubliczne, jaki istnieje w polskim systemie oświaty, wynika wprost z przepisów prawa oświatowego. Art. 5 ustawy o systemie oświaty dzieli szkoły i placówki oświatowe na publiczne prowadzone na ogół przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, miasta, powiaty) i niepubliczne prowadzone przez osoby prawne lub fizyczne (stowarzyszenia, fundacje, osoby prywatne).

Podział ten skutkuje m.in. różnymi organami prowadzącymi, różnymi systemami organizacji kształcenia i wychowania, różnymi formami zatrudnienia nauczycieli. Mimo istniejącego podziału, na każdego ucznia w Polsce, niezależnie od placówki, w jakiej się uczy, przypada tzw. subwencja oświatowa. W związku z tym, Zespół Szkół Społecznych STO w Augustowie otrzymuje od miasta każdego roku na każdego ucznia dotację w wysokości równej, przewidzianej na takiego ucznia, w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Za rok 2016 miasto przekazało Zespołowi Szkół Społecznych STO w Augustowie kwotę 836 330,96 zł.

W artykule „Równi i równiejsi” opublikowanym w tygodniku „Przegląd Powiatowy” nr 4 z 26.01.2017 r., poruszonych zostało kilka problemów związanych z określonym „nierównym traktowaniem” augustowskich placówek oświatowych przez Samorząd Augustowa. Przedstawiamy wyjaśnienia w tej sprawie:

  • Problem opłat, jakie wnosi szkoła społeczna za wynajem sali gimnastycznej

Warto przypomnieć, że Zarząd Stowarzyszenia STO został przed wielu laty zwolniony przez miasto z opłat dzierżawy budynku przy ulicy Zarzecze, w którym mieści się siedziba szkoły. Natomiast w odniesieniu do kwestii wynajmu pomieszczeń w miejskich szkołach, to zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Augustowie, stowarzyszenia, które nie pobierają od swoich podopiecznych opłat mogą występować o zwolnienie z opłat za wynajem pomieszczeń. Niestety, Stowarzyszenie STO pobiera czesne od uczniów, więc zgodnie z uchwałą, powinno wnieść opłatę za wynajem. Może jednak, w myśl uchwały, wnieść stosowny wniosek do Burmistrza Miasta Augustowa, który na podstawie § 4 uchwały może dokonać odstępstwa od tego regulaminu.

  • Problem dożywiania uczniów

W szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Augustów od stycznia 2017 r. wszedł program dożywiania uczniów, z którego korzysta obecnie ok. 700 dzieci. Cieszymy się, że program smacznych i zdrowych posiłków, serwowanych uczniom szkół publicznych miasta, spotyka się z uznaniem nie tylko w środowisku rodziców i uczniów szkół miejskich, ale jest też przedmiotem zainteresowania rodziców i władz szkoły niepublicznej. Warto podkreślić jednak, że jest to obiad dotowany ze środków publicznych Gminy Miasta Augustowa. Posiłek sporządzony w stołówce jednej ze szkół miejskich w myśl prawa nie może być sprzedawany podmiotowi zewnętrznemu. Stanowisko to potwierdził radca prawny Podlaskiego Kuratorium Oświaty oraz audytor Urzędu Miejskiego w Augustowie. Ponadto zwrócono się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z pisemnym zapytaniem o zgodność z prawem realizacji takiej usługi szkole niepublicznej, dla której Gmina Miasto Augustów nie jest organem prowadzącym. Po uzyskaniu odpowiedzi zapoznamy zainteresowane strony ze stanowiskiem RIO.

  • Problem stypendiów motywacyjnych dyrektora szkoły dla uczniów

Zgodnie z art. 90s ust. 3 ustawy o systemie oświaty szkoły niepubliczne
o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują środki na przyznanie stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w ramach dotacji otrzymanej z miasta. Warto przypomnieć, że w roku 2016 miasto przekazało Zespołowi Szkół Społecznych STO w Augustowie kwotę w wysokości 836 330,96 zł. Wierzymy, że Zarząd Stowarzyszenia STO w ramach otrzymywanej dotacji z miasta, ufunduje stypendia najlepszym uczniom i sportowcom szkoły.

Burmistrz Augustowa bardzo docenia działalność Zespołu Szkół Społecznych STO w Augustowie i pragnie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów poprzez pełną gotowość do współpracy w każdej sprawie zgodnie z obowiązującym prawem.

Burmistrz Augustowa

Wojciech Walulik