Jesteś tutaj

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Burmistrza Miasta Augustowa Zarządzeniem Nr 574/17  z dnia 4 stycznia 2017 r. ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Augustów w 2017 roku z zakresu: organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży – wypoczynek zimowy, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Podmioty, które otrzymały dotacje proszone są o kontakt z urzędem celem przygotowania umów o dofinansowanie - budynek Straży Pożarnej, ul. Brzostowskiego 2, pokój 201, tel. 87 643 80 59. Umowy powinny zostać zawarte przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego. Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia wyników dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy.

Wyniki otwartego konkursu ofert.

Protokół komisji opiniującej oferty.